Nieuwe wet overheidsopdrachten in de maak

OverheidsopdrachtenM&D Seminars organiseert de jaarlijkse studiedag ‘Actualia overheidsopdrachten’ die dit jaar op vrijdag 11 december 2015 plaatsvindt. De spreker, Constant De Koninck, eerste auditeur bij het Rekenhof, zal het hebben over de impact van de komende overheidsopdrachtenwet en een overzicht geven van de belangrijkste nieuwigheden.

Op 24 september 2015 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht omzet zullen worden.

Het gaat hierbij om richtlijn nr. 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en richtlijn nr. 2014/25/EU betreffende de speciale sectoren. De Belgische wetgeving zal hiermee worden aangepast aan de normen die deze richtlijnen opleggen.

De richtlijnen sluiten aan op de strategie 'Europa 2020 – Een duidelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' en hebben twee doelstellingen:

  • ze verhogen de efficiëntie van de overheidsopdrachten door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren, die nuttig zijn voor alle ondernemers en die de toegang voor KMO's en grensoverschrijdende inschrijvers vergemakkelijken;
  • ze laten de aankopers toe, de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie, door middel van de strijd tegen klimaatverandering, de ondersteuning van innovatie, werkgelegenheid, sociale insluiting en het verzekeren van kwaliteitsvolle sociale diensten.

Zo bepaalt richtlijn nr. 2014/24/EU dat de lidstaten passende maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de ondernemers bij de uitvoering van de overheidsopdrachten voldoen aan de toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, dit zowel uit hoofde van het Unierecht, het nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten.

De richtlijnen wijzigen ook de plaatsingsregels, de procedures, de bekendmaking en de regels inzake het bestuur.

Het voorontwerp dat op 24 september 2015 door de ministerraad werd goedgekeurd, ligt momenteel bij de Commissie voor de Overheidsopdrachten, waarin de gewesten en gemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Het wordt ook voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Normaal gezien moet deze wet in werking treden in de loop van 2016. Dat betekent dat we in 2016 en dus 10 jaar na de totstandkoming van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 een nieuwe basiswet voor overheidsopdrachten zullen hebben.


De spreker is eerste auditeur bij het Rekenhof.

Klik hier voor het programma van deze studiedag en om u in te schrijven.


Gepubliceerd op 18-11-2015

  91