Nieuwe editie Handboek Milieurecht

In de reeks 'Gandaius Handboeken' verscheen de vierde editie van het Handboek Milieurecht. In dit boek bespreekt Luc Lavrysen kort het internationaal en Europees milieurecht. De nadruk ligt op de institutionele aspecten van het Belgisch milieurecht en op het Vlaamse milieurecht.

Gepubliceerd op 02-12-2020

De eerste editie verscheen in 2006. Het handboek werd volledig herzien en geactualiseerd voor de tweede editie die in 2010 verscheen en de derde editie die in 2016 verscheen. Voor deze vierde editie werd het handboek opnieuw volledig geactualiseerd in het licht van de belangrijke evoluties in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het milieurecht staat inderdaad niet stil. Blikvanger is ditmaal de problematiek van de klimaatverandering. Dit thema werd verder uitgewerkt in een afzonderlijk hoofdstuk.

milieu

In het boek wordt het internationaal en Europees milieurecht kort besproken. De nadruk ligt echter op de institutionele aspecten van het Belgisch milieurecht en op het Vlaamse milieurecht. Daarbij ligt de focus op het algemeen milieubeleid, met inbegrip van het zich ontwikkelende ‘omgevingsrecht’ en het milieuhygiënerecht.

Het milieubeleid heeft de bescherming en het beheer van het leefmilieu tot voorwerp. Het milieurecht geeft enerzijds een grondslag voor het milieubeleid en biedt anderzijds een instrumentarium voor dat beleid.

Het eerste deel van het boek bespreekt de grondslagen en de institutionele context van het milieurecht op internationaal, Europees en Belgisch vlak. Het bekijkt onder meer de impact van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op het vlak van het milieubeleid, en bespreekt de Europese instellingen die van belang zijn voor het milieubeleid en milieurecht. Ook de aard van de harmonisatiemaatregelen en notificatieverplichtingen, en de instrumenten van het Europese milieubeleid komen aan bod. Voor België wordt de publiekrechtelijke grondslag van het milieurecht besproken evenals de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten.

In het tweede deel gaat het vooral over de doelstellingen, functies en basisbeginselen, alsmede ook de instrumenten die in het milieubeleid worden gehanteerd.

Het derde en meest uitgebreide deel bespreekt de hoofdlijnen van het milieurecht in het Vlaamse gewest. In een aantal aparte hoofdstukken wordt onder meer dieper ingegaan op de algemene bepalingen bij de toepassing van de Europese Richtlijn inzake de vrije toegang tot milieu-informatie en op de evolutie van de milieukwaliteitsnormen, op de milieueffect- en veiligheidsrapportage, op het Samenwerkingsakkoord rond het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, de bedrijfsinterne milieuzorg, het begrip 'milieuschade' en op het milieuhandhavingsbeleid. De omgevingsvergunning krijgt een aparte bespreking evenals het milieuthemarecht. Dat laatste bespreekt onder meer de klimaatverandering en de bestrijding van lucht- en waterverontreiniging, het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, de bodemsanering en -bescherming en de Federale Kaderwet op de productnormen.

Het milieurecht is een snel evoluerend vakgebied. Op het ogenblik dat het boek verschijnt zijn bepaalde onderdelen van de tekst wellicht alweer achterhaald. Het is daarom goed te weten dat het bronnenmateriaal dat werd gebruikt voor deze editie op 31 maart 2020 is afgesloten.

  811