Lijst toegelaten afkortingen bij vastgoedadvertenties afgestemd op nieuwe handhavingsregels ruimtelijke ordening

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, dat op 1 maart 2018 in werking getreden is, heeft ook de lijst van de van toegelaten afkortingen in vastgoedadvertenties (in de geschreven pers) uitgebreid.

Gepubliceerd op 03-04-2018

Informatieverplichtingen bij verkopen van vastgoed

In alle publiciteit voor verkopen moet worden vermeld:

  • of er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;
  • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
  • of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI (Handhaving), hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
  • of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  • of voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.

Nieuwe afkortingen in vastgoedadvertenties

Voor een advertentie op internet mogen geen afkortingen worden gebruikt. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter betaald wordt) mag men wel gebruikmaken van een lijst van afkortingen, opgesteld door het Departement Omgeving. Wijzigingen in de informatieplicht, door de pas in werking getreden nieuwe handhavingsregels inzake ruimtelijke ordening, maakten het noodzakelijk om de lijst van toegelaten afkortingen in vastgoedadvertenties uit te breiden. Concreet werden zes afkortingen toegevoegd. De afkorting ‘Gdv’ (geen dagvaarding uitgebracht) mag niet langer gebruikt worden. Deze afkorting werd vervangen door het – volledigere en juistere – ‘Gmo’ (geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd).

In vastgoedadvertenties te gebruiken afkortingen met betrekking tot handhaving:

 

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Gdv

Geen dagvaarding uitgebracht 

Ho

Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd

Bo

Bestuursdwang opgelegd

Lod

Last onder dwangsom opgelegd

Ms

Minnelijke schikking aangegaan

Gmo

Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

 

De volgende afkorting mag niet langer gebruikt worden:

Gdv

Geen dagvaarding uitgebracht

sleutel
  638