Legale vreemdelingen voortaan sneller het land uit bij gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid

Vreemdelingen die legaal in ons land verblijven, zullen voortaan sneller het land worden uitgezet om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. De mogelijkheden waren tot nog toe te beperkt en de procedure is te log om snel te kunnen reageren als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij radicalisering of terrorisme.

Laure Lemmens(foto: François Van)

Het land uitDe Vreemdelingenwet wordt daarom op verschillende punten aangepast. Wijzigingen die aansluiten bij de Europese regelgeving. Ze houden in het bijzonder rekening met de Europese richtlijnen over de legale migratie, de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en het vrij verkeer van burgers van de Unie en hun familieleden.


Bedoeling is om de verwijderingsprocedure eenvoudiger te maken, en vooral ook efficiënter. Hiervoor

 • worden de terugwijzings- en uitzettingsbesluiten geschrapt. Het bevel om het grondgebied te verlaten is voortaan de enige maatregel tot verwijdering. En dat ten aanzien van iedere vreemdeling, wat zijn verblijfssituatie ook is;
 • wordt de rol van de Koning aangepast. Hij speelt geen rol meer in het beslissingsproces. Enige gemachtigden zijn nu de minister bevoegd voor Vreemdelingen of zijn gemachtigde (de Dienst Vreemdelingenzaken). Let wel, de minister blijft voor sommige categorieën vreemdelingen exclusief bevoegd om knopen door te hakken, gelet op hun verblijfssituatie;
 • is het voorafgaand advies van de Commissie voor advies aan vreemdelingen niet meer nodig om iemand de toegang tot ons land te weigeren noch om een einde te maken aan het verblijf en te verwijderen, bij redenen van openbare orde of nationale veiligheid;
 • wordt de verhoogde bescherming die bepaalde categorieën vreemdelingen genieten grondig hervormd;
 • worden heel wat deadlines en termijnen ingekort;
 • zal iedere vreemdeling die om redenen van openbare orde of nationale veiligheid een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, het voorwerp kunnen uitmaken van een inreisverbod waarvan de duur varieert naargelang het geval. In principe mag het inreisverbod maximum 5 jaar gelden, maar bij ernstige bedreiging kan die duur oplopen. De minister of zijn gemachtigde (de DVZ) zal bij het bepalen van de duur rekening moeten houden met àlle relevante elementen;
 • bepaalt de wet vanaf nu uitdrukkelijk dat vreemdelingen die het voorwerp zijn van een inreisverbod moeten gesignaleerd worden in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie én in het Scheneninformatiesysteem. Op die manier kunnen ze beter worden opgevolgd;
 • worden ook biometrische gegevens afgenomen van vreemdelingen die in ons land willen verblijven op grond van gezinshereniging. Uitsluiting is niet langer verantwoord gezien de recente aanslagen en de terreurdreiging;
 • kunnen verblijfsrechten van frauduleuze Europeanen en hun familieleden die in België verblijven;
 • wordt het opschortend beroep van rechtswege bij een beslissing genomen om redenen van openbare orde of nationale veiligheid afgeschaft.


Bij de nieuwigheden wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen uit derde landen en vreemdelingen uit andere Europese landen.


De wijzigingen worden ingevoerd via 2 wetten, een eerste van 24 februari 2017 een andere van 15 maart 2017. Het ontbreekt in beide wetten aan een specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regels van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 april 2017.


 • Wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, BS 19 april 2017.
 • Wet van 15 maart 2017 tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 19 april 2017.


 

Gepubliceerd op 20-04-2017

  267