In het spoor van de Codextrein

Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening sinds 30 december 2017

Het ‘decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ is op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het wordt meestal de ‘Codextrein’ genoemd, omdat dit decreet vooral wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bevat. Daarnaast worden onder meer het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), het Omgevingsvergunningsdecreet, het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning, het Natuurdecreet aangepast.

Gepubliceerd op 08-01-2018

Carine Govaert
Bart Dermaux
capture

De Codextrein bevat niet minder dan 242 artikels (!). De meeste daarvan traden in werking op 30 december 2017, maar op die regel zijn er ook heel veel uitzonderingen.

In werking sinds 30 december 2017

 • het onderwerpen van de splitsing van een ingedeelde inrichting aan vergunningsplicht;
 • een afwijking op de ruimtelijkeordeningsregels voor historisch gegroeide tuincentra; en een versoepeling voor de inplanting van kmo’s;
 • wijzigingen aan de toezichtsregeling op lokale ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen;
 • een aanpassing van de aankoopplicht;
 • een volledig nieuwe procedure rond het as-built attest. De oorspronkelijke procedure trad overigens nooit in werking!
 • een verlenging van de vervaltermijn van de omgevingsvergunning in geval van overmacht;
 • een beperking van de toegang tot beroep tegen vergunningsbeslissingen;
 • alsook heel wat technische aanpassingen en vereenvoudigingen in onder meer de VCRO en het Omgevingsvergunningsdecreet.

Treden later in werking:

 • de integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning;
 • subsidies voor ruimtelijke impulsprojecten;
 • de mogelijkheid om een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) op te richten. Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2019, dus na de volgende gemeenteraadsverkiezingen;
 • de vervanging van de ruimtelijke structuurplannen door ruimtelijke beleidsplannen. Voor een beleidsplan opgemaakt kan worden, moet de hiervoor te volgen procedure nog verder uitgewerkt worden in een besluit van de Vlaamse Regering;
 • de creatie van watergevoelige openruimtegebieden;
 • de opheffing van de reservatiestroken;
 • uitbreiding van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar naar beslissingen in beroep. Naast de gewestelijke en gemeentelijke omgevingsambtenaren zullen er nu overigens ook omgevingsambtenaren op provinciaal niveau komen;
 • enkele aanpassingen aan het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning. Hiervoor blijft het wachten op het Handhavingsbesluit RO dat later in het voorjaar van 2018 zou moeten verschijnen.

Decreet Vl. Parl. van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (Codextrein).

  359