Geen halalvlees met Europees biolabel

In een bijdrage, verschenen op 25 september 2019 in aflevering 407 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), gaat Elien Verniers in op het toenemend belang van dierenwelzijn in de nationale en Europese rechtsorde. Zij onderzoekt in het bijzonder het ontstaan en de impact van artikel 13 VWEU. Het biolabelarrest vormt het vertrekpunt om de houding van het Europees Hof van Justitie tegenover dierenwelzijn te bestuderen.

Gepubliceerd op 25-09-2019

schapen

Dierenwelzijn, de nieuwe revelatie

De exponentiële expansie van (extreem) rechts in Europa enerzijds, en anarchistische dierenverenigingen anderzijds zetten dierenwelzijn op de politieke (en bij uitbreiding ook de juridische) agenda. Op niveau van de Europese Unie komt dierenwelzijn nochtans al aan bod in 1997 in Protocol nr. 33. Het is echter het verdrag van Lissabon die met de invoering van artikel 13 VWEU voor de grote doorbraak zorgde. De combinatie van opgesomde factoren leidde tot de hernieuwde aandacht ten aanzien van dierenwelzijn. Een treffend voorbeeld hiervan is het arrest van het Hof van Justitie 26 februari 2019, inzake een biolabel voor halalvlees.

Het Hof van Justitie als katalysator

Dit biolabelarrest is voorlopig het laatste arrest waarin het Hof van Justitie artikel 13 VWEU toetste. Gelet op de prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof, over het Vlaams decreet over het verbod van onverdoofd slachten, is een opvolger alvast verzekerd. Opmerkelijk in dit laatste arrest is dat het Hof, naast dierenwelzijn, eveneens de klemtoon legt op consumentenbescherming ter ondersteuning van zijn argumentatie. Hoewel de meest recente Europese rechtszaken telkenmale het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en dierenwelzijn behandelen, passeren ook andere onderwerpen de revue zoals dierentransport, landbouw en soortenbescherming. De voortrekkersrol van het Hof van Justitie valt voornamelijk op in de arresten die dateren van na de invoering van artikel 13 VWEU.

Hoewel dierenwelzijn verweven is met een breed spectrum van thema’s, is het in de toekomst toch vooral uitkijken naar de interactie tussen dierenwelzijn en rituele slachting. Het is nu aan het Hof van Justitie om in zijn antwoord op de recente prejudiciële vraag kleur te bekennen en duidelijkheid te verschaffen over de rol die dierenwelzijn moet spelen in het beleid van de Europese Unie.

De auteur

verniers-elien

Elien Verniers is doctoraatsstudent aan de UGent.

  452