GAS-wetgeving minderjarigen ontleed en toegepast

 BOUCHIRAB Nadia  DAMEN Michelle
DEBEN Mien WEIS Karen
De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van 24 juni 2013 ontketende heel wat commotie bij het grote publiek, onder meer door de specifieke focus op minderjarigen. Het is echter nodig om de GAS-boete voor minderjarigen in haar volledig wetgevend kader te bekijken om het gehele systeem te kunnen plaatsen. Nadia Bouchirab, Michelle Damen, Mien Deben en Karen Weis bespreken in aflevering 309 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 22 oktober 2014 de regelgeving rond de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties aan minderjarigen. Daarbij maken ze een grondige vergelijking tussen het oude GAS-systeem en het nieuwe systeem ingevoerd in de wet van 24 juni 2013. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

GAS-boetes voor minderjarigen: wetgevend kader

De oorspronkelijke GAS-wet van 1999 voorzag niet in de oplegging van GAS-boetes aan minderjarigen. Deze mogelijkheid werd pas gecreëerd in 2004. Vanaf dat moment hadden de gemeenten de mogelijkheid om ook aan minderjarigen vanaf 16 jaar een GAS-boete op te leggen. De nieuwe GAS-wet van 2013 verlaagt facultatief deze minimumleeftijd naar 14 jaar. Als reden hiervoor haalt men aan dat jongeren vandaag steeds op jongere leeftijd overlastfeiten plegen. Niettemin blijkt er weinig enthousiasme te zijn vanuit de Vlaamse steden en gemeenten voor een doorvoering van deze leeftijdsverlaging. De wet lijkt daarom vooral van belang te zijn voor de andere (procedurele) wijzigingen die er in doorgevoerd worden. 

De oplegging van GAS-boetes aan minderjarigen: procedure

Voordat de wet van 2013 zijn intrede deed, bestond iedere GAS-procedure voor een minderjarige uit een aantal vaste etappes: de vaststelling van de inbreuk, het versturen van de verplichte waarschuwingsbrief aan de minderjarige en zijn ouders, het voorstellen van bemiddeling en – indien dit gepast werd geacht – de effectieve oplegging van een GAS-boete.

De GAS-Wet 2013 verandert deze situatie grondig. Zo wordt er voorzien in een extra etappe, de ouderlijke betrokkenheid, die ervoor moet zorgen dat ouders pedagogische maatregelen kunnen nemen ten aanzien van hun kinderen ter vervanging van een GAS-sanctie. Naast het verplichte voorstel voor bemiddeling bij overlastfeiten, wordt er in deze wet ook voor het eerst uitvoerig aandacht besteed aan de gemeenschapsdienst als alternatieve sanctie voor de minderjarige. De belangrijkste doelstelling van de GAS-wet van 2013 is dan ook duidelijk niet om te straffen. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan pedagogische maatregelen die de bedoeling hebben het kind bewust te maken van zijn daden en de gevolgen daarvan.

Het primaire doel van de GAS-wet van 2013 is om de minderjarige die overlastfeiten pleegt (her)op te voeden. Een grondige lezing van de wet van 24 juni 2013 toont aan dat het opleggen van een geldboete slechts de laatste stap vormt in de procedure. Deze geldboete kan slechts opgelegd worden nadat de overige (pedagogische) maatregelen geen soelaas brengen. De impact van de nieuwe GAS-wet op het totaal aantal opgelegde boetes aan minderjarigen zal dan ook waarschijnlijk beperkt blijven.


Nadia Bouchirab, Michelle Damen en Mien Deben zijn student 3e jaar bachelor rechtspraktijk (Katholieke Hogeschool Leuven). Karen Weis is lector-onderzoeker rechtspraktijk departement Economisch onderwijs (Katholieke Hogeschool Leuven).

Bron: Nadia BOUCHIRAB, Michelle DAMEN, Mien DEBEN en Karen WEIS, “GAS-wetgeving minderjarigen. Ontleed en toegepast”, NjW 2014, afl. 309, 722-731.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Nadia Bouchirab, Michelle Damen, Mien Deben en Karen Weis in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de tekst van Nadia Bouchirab, Michelle Damen, Mien Deben en Karen Weis integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over gemeentelijke administratieve sancties.

Gepubliceerd op 22-10-2014

  388