Directe werking nieuwe richtlijnen overheidsopdrachten vanaf 18 april 2016

De Koninck ConstantFlamey PeterIn het boek 'Europees overheidsopdrachtenrecht' onderwerpen Constant De Koninck en Peter Flamey de nieuwe Europese Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren nr. 2014/24/EU aan een diepgaande studie. Hun boek maakt vertrouwd met nieuwe principes en bepalingen van de richtlijn die heel binnenkort de kern van het Belgisch overheidsopdrachtenrecht zullen uitmaken, strikt gezien al vanaf 18 april 2016, uiterste datum waarop de richtlijn in nationaal recht moest zijn omgezet. In afwachting van een nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet krijgt Richtlijn nr. 2014/24/EU vanaf die datum immers directe werking.

Voorbij de Europese deadline 

Op dit moment zijn er nog geen nationale omzettingsbepalingen voor de nieuwe richtlijnen rond overheidsopdrachten (2014/24/EU en 2014/25/EU) en concessies (2014/23/EU). Er is reeds een ontwerp van overheidsopdrachtenwet, maar het blijft wachten op nieuwe dan wel gewijzigde uitvoeringsbesluiten (rond plaatsing en uitvoering) en een gewijzigde rechtsbeschermingswet.

Bij gebreke hieraan kan de nieuwe overheidsopdrachtenwet zeker niet in werking treden op 18 april 2016, uiterste datum waarop de overheidsopdrachtenrichtlijnen nr. 2014/24/EU en nr. 2014/25/EU in nationaal recht moesten zijn omgezet. Op grond van de meest recente informatie zal de nieuwe overheidsopdrachtenwet zelfs ten vroegste eind 2016 in werking kunnen treden.

Dezelfde situatie geldt voor de ontijdige omzetting van concessierichtlijn nr. 2014/23/EU.

Richtlijnen krijgen directe werking

De vraag of in geval van het ontbreken van nationale omzettingsbepalingen bij het verstrijken van de uiterste omzettingsdatum van 18 april 2016, de overheidsopdrachtenrichtlijnen nr. 2014/24/EU en nr. 2014/25/EU en de concessierichtlijn nr. 2014/23/EU directe werking hebben, moet positief worden beantwoord.

Deelnemers aan een plaatsingsprocedure die na deze datum wordt gelanceerd, kunnen zich dus rechtstreeks op deze richtlijnen beroepen. Op grond van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen particulieren zich voor de nationale rechter beroepen op de bepalingen van een richtlijn die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, karakteristieken die de bepalingen van richtlijnen nrs. 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2014/23/EU kenmerken.

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie (arrest van 22 juni 1989, Fratelli Constanzo t./ Gemeente Milaan, zaak nr. C-103/88) zijn de aanbestedende instanties van hun kant ertoe gehouden de bepalingen van de richtlijn die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, toe te passen en bepalingen van het nationaal recht die daarmee niet verenigbaar zijn, buiten toepassing te laten.

Het boek 'Europees overheidsopdrachtenrecht'

Tot de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet kunnen aanbestedende instanties en deelnemers aan een overheidsopdracht professionele maar heldere duiding bij de nieuwe voorschriften van Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren nr. 2014/24/EU vinden in het boek 'Europees overheidsopdrachtenrecht'.

In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de ratio legis van Richtlijn nr. 2014/24/EU en worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden van deze richtlijn toegelicht. Het tweede deel bevat per artikel van de richtlijn een toelichting, gebaseerd op een selectie uit de consideransen bij de richtlijn en op relevant gebleven rechtspraak van het Hof van Justitie (136 arresten). De bijlagen bestaan uit een concordantietabel die het verband legt tussen Richtlijn nr. 2014/24/EU en Richtlijn nr. 2004/18/EG, een chronologisch overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en een exhaustief trefwoordenregister.
Bron: Constant DE KONINCK en Peter FLAMEY, Europees overheidsopdrachtenrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 540 p.

Bestel hier het boek 'Europees overheidsopdrachtenrecht' van Constant De Koninck en Peter Flamey.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over overheidsopdrachten.


Gepubliceerd op 18-04-2016

  316