Democratische legitimiteit zonder parlement: feit of fictie?

TBP 2016 4-5De dubbeleditie van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek recht (TBP afl. 2016/4-5) bevat de schriftelijk weergave van het onderzoek dat gepresenteerd wordt tijdens de doctorandiconferentie aan de Universiteit Antwerpen op 20 mei 2016. Er werd gekozen voor het thema ‘Democratische legitimiteit zonder Parlement: feit of fictie?’.

De doelstelling van de doctorandiconferentie is om vernieuwend onderzoek van, voor en door beloftevolle doctorandi in het publiek recht te stimuleren. Zeven jonge onderzoekers werden geselecteerd om een artikel uit te schrijven en voor te stellen aan hun collega’s.

 Wessel Wijtvliet   Virginia Passalacqua   David Fernandez Rojo   Charlotte Coenen 


Deel I van de editie focust op de eeuwige controverse in de rechtsleer omtrent de rol die de hoogste rechtbanken spelen in onze samenleving. De vraag rijst of deze rol legitiem, wenselijk of zelfs noodzakelijk geacht kan worden.


 

  • De auteur van de eerste bijdrage, Wessel Wijtvliet, opent het debat met zijn bijdrage door te focussen op de judicialization of politics, of de groeiende invloed in van rechters op het beslechten van fundamentele morele kwesties, beleidsvraagstukken en politieke controverses.
  • In een tweede bijdrage neemt Virginia Passalaque de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie onder de loep in een toepassingsvraagstuk met betrekking tot Italië naar aanleiding van de zaak El Dridi.
  • In een derde bijdrage behandelt David Rojo Fernandez het voorstel om een individueel klachtenmechanisme in te voeren bij het Europese agentschap Frontex.
  • In de laatste bijdrage van dit eerste deel onderzoekt Charlotte Coenen in welke mate de optimistische verwachtingen die leefden in de rechtsleer over de toegenomen rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het domein van het Europese asielrecht zich hebben waargemaakt.

 Stef Keunen   Laura De Deyne   Cedric Jenart 

In deel II richten drie bijdragen zich specifieker op de Belgische rechtsorde. Ze gaan in het bijzonder op zoek naar democratische legitimiteit ‘zonder’ Vlaams of federaal parlement.


 

  • De bijdrage van Stef Keunen bespreekt actoren die zich verticaal onder parlementen en regeringen positioneren. Hij argumenteert dat lokale besturen de basiscellen zijn van een democratische staat; primair verantwoordelijk voor het dagelijkse leven van de burger.
  • De actoren in het artikel van Laura De Deyne positioneren zich op horizontale wijze tussen de wetgevende en uitvoerende macht. De auteur onderzoekt waar de Vlaamse en federale energieregulatoren het best worden ingepast in het organigram van overheidsorganen wanneer zij hun functie als onafhankelijke toezichthouder optimaal willen invullen.
  • Cedric Jenart, ten slotte, onderzoekt normerende actoren die nog verder verwijderd zijn van de traditionele, wetgevende macht: namelijk private of hybride normgevers. De auteur acht democratische legitimiteit onlosmakelijk verbonden aan mensenrechten.


Bron: X, “Democratische legitimiteit zonder Parlement: feit of fictie?”, TBP 2016/4-5.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek recht (TBP). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek recht (TBP), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Inschrijven op de doctorandiconferentie (Universiteit Antwerpen - 20 mei 2016) kunt u hier.

Het volledige programma van de doctorandiconferentie vindt u hier.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over grondwettelijk recht.


Gepubliceerd op 25-03-2016

  297