Corrigerende maatregelen bij overheidsopdrachten

Steven Van GarsseSylvia de MarsSteven Van Garsse en Sylvia de Mars bestuderen één van de belangrijkste nieuwigheden in het overheidsopdrachtenrecht, in het bijzonder de regeling inzake ‘self-cleaning’ en de toepassing van zogenaamde corrigerende maatregelen. Deze regeling houdt in dat als een onderneming uitgesloten wordt, zij de kans krijgt om aan te tonen dat maatregelen genomen werden, zodat een uitsluiting niet langer aan de orde is. Hun bijdrage verscheen in afl. 340 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 20 april 2016. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

De overheidsopdrachtenregelgeving is zowel van groot belang voor aanbestedende diensten als voor bedrijven die meedingen naar overheidsopdrachten. Bedrijven op zoek naar afzetmarkten voor hun diensten en producten hebben immers nood aan duidelijke spelregels. De overheid heeft baat bij zekerheid en een goede dienstverlening. Ze heeft er ook alle belang bij dat haar reputatie niet wordt besmeurd door bestellingen bij dubieuze bedrijven. Het streven om bij overheidsopdrachten enkel met betrouwbare, kredietwaardige, geloofwaardige en integere partijen in zee te gaan komt zeer nadrukkelijk tot in de overheidsopdrachtenwetgeving. Om dubieuze en onbetrouwbare bedrijven op afstand te houden werd reeds lang geleden een systeem ontwikkeld van uitsluitingen. Dat systeem werd de afgelopen jaren en laatst nog in de nieuwe Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen verder uitgewerkt en verfijnd. Recent werd echter een belangrijke nieuwigheid toegevoegd. Bedrijven kunnen vermijden dat ze worden uitgesloten via het verweer dat ze corrigerende maatregelen hebben genomen.

Corrigerende maatregelen: een (r)evolutie

Een van de belangrijkste nieuwigheden in het nieuwe Europese overheidsopdrachtenrecht, en weldra ook de nationale wetgeving, is dat de nieuwe regelgeving voortaan bepaalt dat ondernemingen zich – onder voorwaarden – tegen een dreigende uitsluiting kunnen verdedigen door zich te beroepen op het feit dat zij zogenaamde corrigerende maatregelen hebben genomen.

In het bijzonder is het aan de kandidaat of inschrijver om aan te tonen dat hij eventuele schade als gevolg van de inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.

Grote uitdagingen

Bedrijven die zich mogelijkerwijze bevinden in een situatie van uitsluiting of dreigen te belanden in een situatie van uitsluiting zullen een doordacht beleid moeten ontwikkelen dat hen toelaat bij concrete overheidsopdrachten aannemelijk te maken dat de kwestieuze feiten en gedragingen in de toekomst niet meer zullen voorkomen.

Aanbestedende diensten die geconfronteerd worden met een verweer inzake corrigerende maatregelen zullen op hun beurt zeer nauwgezet het dossier moeten onderzoeken en beoordelen of het bedrijf inderdaad alsnog kan worden toegelaten. De door de kandidaat of inschrijver genomen maatregelen zullen daarbij moeten worden beoordeeld met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout.

Zowel de aanbestedende diensten als de marktspelers die het nieuwe mechanisme willen toepassen staan daardoor voor grote uitdagingen.Steven Van Garsse is professor bestuursrecht (Universiteit Hasselt) en Sylvia de Mars is Lecturer in Law (Newcastle University).

Bron: Steven VAN GARSSE en Sylvia DE MARS, “Corrigerende maatregelen bij overheidsopdrachten”, NjW 2016, afl. 340, 274-278.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Henri Vandebergh in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over overheidsopdrachten.


Gepubliceerd op 20-04-2016

  375