Bestuurlijk toezicht op lokaal bestuur

Ludo M. Veny focust op de wijzigingen die het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur aan het bestuurlijk toezicht op gemeente- en OCMW-beslissingen vanaf 1 januari 2019 aanbrengt. Het betreft een doorgedreven hervorming van het bestuurlijk toezicht op Vlaamse gemeenten en OCMW’s.

Deze bijdrage verscheen op 24 oktober 2018 in aflevering 389 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).

Gepubliceerd op 23-10-2018

Ludo Veny
Ludo M. Veny†

Samenvatting

De auteur gaat in op een welbepaald aspect van het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur waarmee praktijkjuristen ongetwijfeld in aanraking komen, te weten het bestuurlijk toezicht. Waar bestuurlijk toezicht als corollarium van de grondwettelijk gewaarborgde gemeentelijke autonomie behouden blijft, focust de deze bijdrage op de wijzigingen die met het voormelde decreet aan het bestuurlijk toezicht op gemeente- en OCMW-beslissingen per 1 januari 2019 worden aangebracht.

Op het vlak van het bestuurlijk toerzicht beoogt de Vlaamse regelgever onder meer een ruimere autonomie voor de lokale besturen, met name de gemeente en het OCMW, een eentrapstoezicht middels het afschaffen van het schorsingstoezicht, de uitoefening van het bestuurlijk toezicht uitsluitend na klacht, een kortere doorlooptijd en een ruimere informatie- en bekendmakingsverplichting aan de bestuurden en de raadsleden. Het betreft onmiskenbaar een doorgedreven hervorming van het bestuurlijk toezicht op Vlaamse gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Inhoudsopgave

Inleiding
I. Toepassingsgebied van het Decreet Lokaal Bestuur
        A. Algemeen
        B. Gewoon en specifiek bestuurlijk toezicht
        C. Randgemeenten en de gemeente Voeren (art. 7bis BWHI)
II. Onder toezicht staande besturen
III. Draagwijdte van het toezicht
IV. Een eentrapstoezicht
        A. Toezichthoudende overheid
        B. Afschaffing schorsingstoezicht
        C. Goedkeuring
        D. Dwangtoezicht
V. Procedurele aspecten
        A. Algemeen
        B. Bekendmaking besluitenlijst en individuele besluiten
        C. Opvraging van bestuursstukken
        D. Ambtshalve opvraging
        E. Digitalisering
        F. Termijnen
        G. Doorlooptijd algemeen bestuurlijk toezicht
        H. Behandeling van een klacht
VI. Bijzondere regelingen
        A. Ter inleiding
        B. Ambtshalve nietigheid
        C. Toezicht op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
        D. Toezicht op de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden
        E. Toezicht op de beslissingen van de politiezone en hulpverleningszone
        F. Toezicht op beleidsrapporten
VII. Kennisgeving en bekendmaking van de besluiten van de toezichthoudende overheid
        A. Kennisgeving aan bestuur en raadsleden
        B. Bekendmaking
VIII. Overgangsbepaling
Besluit

De auteur

Ludo M. Veny was verbonden aan de faculteit rechten en criminologie van de UGent en aan de faculteit economische en sociale wetenschappen van de VUB.

 

 

  1131