Wetboek Economisch Recht

In het licht van het sterk toegenomen belang van het Wetboek Economisch Recht, is het een een handige, tweetalige uitgave van het wetboek een absolute must. Diederik Bruloot en Henri Culot stelden zulk wetboek samen. Naar aanleiding hiervan gaven zij een interview.

Gepubliceerd op 13-01-2020

U stelt dat het belang van het Wetboek Economisch Recht (WER) de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Kunt u dit even toelichten?

Bij de invoering in 2013 was het WER niet veel meer dan een collage van bestaande wetgeving in uiteenlopende deeldomeinen van het ruime economisch recht. Met de techniek van de 'aanbouwwetgeving' werden echter steeds nieuwe boeken aan het 'huis' van het economisch recht toegevoegd, met 2018 als voorlopige hoogtepunt in deze evolutie. Op dat ogenblik werd immers het volledige insolventierecht in het WER opgenomen en werd een nieuw ondernemingsbegrip in het Wetboek geïntegreerd als opvolger voor het verouderde begrip ‘handelaar’. Het WER is sindsdien absoluut de belangrijkste bron van recht voor het ondernemingswezen.

Welke evoluties binnen het Economisch Recht zullen er zich volgens u in de nabije toekomst nog voltrekken?

In het algemeen ontwikkelt het economisch recht zich parallel aan de ontwikkelingen in de economie. Zoals al enkele decennia het geval is, zullen veranderingen vooral voortvloeien uit Europese initiatieven.

In dit verband kan een striktere en meer gedetailleerde reglementering van de digitale economie, die een steeds groter deel van de volledige economische activiteit vertegenwoordigt, worden verwacht. Deze regelgeving blijft overigens niet beperkt tot het economisch recht, maar zal zich ook uitstrekken tot andere rechtsgebieden, zoals het intellectueel eigendomsrecht en het belastingrecht, maar ook het verbintenissenrecht en het internationaal privaatrecht.

Verder kunnen ook bijkomende initiatieven worden verwacht om de transparantie te verhogen en de bestrijding van fraude en de financiële criminaliteit te verbeteren. Deze wetten zullen zich niet tot het strafrecht of het belastingrecht beperken; sommige daarvan zullen deel uitmaken van het economisch recht, zoals bijvoorbeeld de antiwitwaswetgeving.

Waarom is het zo belangrijk om het Belgische recht over de taalgrenzen heen te blijven ontwikkelen?

Recht en taal zijn nauw met elkaar verbonden, zowel fundamenteel als in de praktijk. Het gebruik van twee talen geeft ons de kans om de wet beter te begrijpen, om ook elkaar in de samenleving beter te begrijpen en aldus ook beter samen te leven.

Wanneer een bepaalde regel niet duidelijk is, kan het lezen ervan in de andere taal vaak voor verduidelijking zorgen. Ook het kennen en gebruiken van de rechtspraak – en dus de praktijk – van de andere taalgebieden zorgt voor een beter inzicht in de precieze draagwijdte van een regel. En laat ons vooral ook iedereen die in de advocatuur of het bedrijfsleven zijn beroep in de twee talen uitoefent, niet vergeten. Voor hen is een tweetalig wetboek een uiterst handig werkinstrument.

Wat is de opzet van dit wetboek?

Dit boek is niet alleen een handige en uiterst leesbare uitgave van het Wetboek van Economisch Recht, maar is vooral ook uniek omwille van de tweetaligheid van het wetboek. Door de bijzondere vormgeving vindt de gebruiker de Nederlandstalige en de Franstalige versie van de wettekst steeds op dezelfde hoogte naast elkaar. Dit maakt vergelijkingen tussen de taalversies of (samen)werken in beide talen heel eenvoudig.

De auteurs

Henri Culot is professor economisch recht aan de UCLouvain en gastprofessor aan de Université Saint-Louis-Bruxelles. Daarnaast is hij advocaat aan de balie te Brussel. Hij behaalde zijn diploma rechten aan de UCLouvain in 2001 en verdedigde in juni 2012 met succes zijn doctoraatsthesis met als titel “Les sanctions dans le droit de l'Organisation mondiale du commerce”. Henri doceert onder meer een cursus over internationaal economisch recht en over ondernemingsrecht. Hij is ook actief lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen in het economisch recht (AIDE, INEADEC, SIEL).

Diederik Bruloot is hoogleraar ondernemingsrecht en internationaal economisch recht aan de Universiteit Gent (sinds 2014). Hij is ook gastdocent aan de Antwerp Management School. Hij behaalde zijn diploma rechten aan de Universiteit Gent in juli 2005 (summa cum laude) en werd onmiddellijk daarna onderzoeksassistent aan het Gentse Financial Law Institute. In juni 2012 verdedigde hij met succes zijn doctoraatsthesis over de bescherming van schuldeisers in het Europees vennootschapsrecht. In 2013 was hij gastonderzoeker aan de Universiteit van Oxford. Diederik doceert een cursus over internationaal economisch recht en verschillende cursussen over ondernemingsrecht. De laatste jaren publiceerde hij over een breed scala aan onderwerpen binnen het ondernemingsrecht, het (internationaal) ondernemingsrecht en het consumentenrecht. Zijn huidige onderzoek richt zich op de juridische aspecten van ondernemingsfinanciering en de wisselwerking tussen internationaal economisch recht en binnenlands ondernemings- en financieel recht.

culot-henri
Henri Culot
bruloot-diederik
Diederik Bruloot

 

 

  818