Wet Continuïteit Ondernemingen: stand van zaken

Remmery Sofie klSupply Gwendoline klDe Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) is al een vijftal jaar in werking en werd in mei 2013 gewijzigd. Sofie Remmery en Gwendoline Supply geven in deze bijdrage, verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 28 januari 2015 een overzicht van de wet zoals die op vandaag wordt toegepast met tal van voorbeelden uit de rechtspraak. Er wordt stilgestaan bij het toepassinsgebied en de gegevensverzameling alvorens uitgebreid in te gaan op de gerechtelijke reorganisatie zelf. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Toepassingsgebied en procedure van gerechtelijke reorganisatie
De auteurs bespreken in detail de inleidende bepalingen gemeen aan iedere procedure van gerechtelijke reorganisatie. Er wordt aangegeven waar de wetgever heeft ingegrepen en waarom, bijvoorbeeld:

  • uitbreiding toepassingsgebied WCO;
  • sanctie voor niet-neerleggen stukken bij het neerleggen van een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie;
  • verduidelijking van rol economische beroepsbeoefenaar;
  • etc.

Verder bespreken de auteurs ook relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie betreffende de invloed van gerechtelijke reorganistie op lopende overeenkomsten.

Gerechtelijke reorganisatie
Er wordt uitgebreid ingegaan op de gerechtelijke reorgansatie door collectief akkoord omdat deze optie in de praktijk veruit het populairst is. De auteurs geven aan hoe een collectief akkoord bereikt kan worden. Daarnaast gaan ze uitgebreid in op de vooropgestelde gelijke behandeling van schuldeisers, met referenties naar relevante rechtspraak.

Ze gaan ook wat dieper in op de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Er wordt gefocust op de rol van de gerechtsmandataris en hoe deze te werk moet gaan.

Deze bijdrage en de aangegeven relevante rechtspraak heeft als doel een handig overzicht te vormen voor iedereen die in de praktijk met een gerechtelijke reorganisatie wordt geconfronteerd.


 


Sofie Remmery is jurist en Gwendoline Supply is advocaat.

Bron: Sofie REMMERY en Gwendoline SUPPLY, “Gerechtelijke reorganisatie. Stand van zaken na ruim vijf jaar praktijk”, NjW 2015, afl. 315, 42-57.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Sofie Remmery en Gwendoline Supply in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de Wet Continuïteit Ondernemingen.


Gepubliceerd op 28-01-2015

  211