Totstandkoming Richtlijn Bedrijfsgeheimen

Rogier de VreyNa een lang wetgevingstraject is op 15 juni 2016 de Richtlijn Bedrijfsgeheimen (EU) nr. 2016/943 gepubliceerd. De richtlijn trad op 5 juli 2016 in werking. Uiterlijk twee jaar later, op 5 juli 2018, moet de richtlijn door de lidstaten geïmplementeerd zijn. Rogier de Vrey beschrijft in aflevering 2016/2 van IRDI de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Voorgeschiedenis

In het kader van de zogenoemde EU 2020-strategie heeft de Europese Commissie een beleid vastgesteld om de eengemaakte markt voor intellectuele eigendom te bevorderen. Ook de bescherming van bedrijfsgeheimen valt onder dit beleid.

Om te onderzoeken of er behoefte bestaat aan Europese regelgeving betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen heeft de Europese Commissie een tweetal studies laten uitvoeren, een conferentie georganiseerd en een online consultatie gehouden. Uit deze initiatieven kwam duidelijk naar voren dat er behoefte was aan een wetgevend initiatief van de Europese Unie.


Totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn

Op 28 november 2013 publiceerde de Europese Commissie een richtlijnvoorstel. Op 14 mei 2014 publiceerde de Europese Raad een aangepast voorstel en op 16 juni 2015 publiceerde het Europees Parlement een geamendeerd voorstel. Na een trilogue tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement, werd op 15 december 2015 een compromis betreffende de definitieve tekst bereikt.

De Richtlijn stelt regels vast betreffende de bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. De Richtlijn geeft aan eigenaren van bedrijfsgeheimen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen.

De Richtlijn beoogt twee doelen: een algemeen en een specifiek doel. Het algemene doel is het tegengaan van oneerlijke concurrentie en het promoten van innovatie en kennisoverdracht op de interne markt. Het specifieke doel is een meer doeltreffende rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen tegen onrechtmatig gebruik op de interne markt.

In tegenstelling tot het voorstel van de Europese Commissie wordt in de Richtlijn geen maximale harmonisatie nagestreefd; er is sprake van minimale harmonisatie met uitzondering van bepaalde procedurele bepalingen.

Voor de definitie van het begrip 'bedrijfsgeheim' is aangesloten bij artikel 39 TRIPS-verdrag. Informatie moet geheim zijn, handelswaarde bezitten en de persoon die een bedrijfsgeheim bezit moet redelijke maatregelen nemen om de informatie geheim te houden.

Na grote bezwaren van het maatschappelijk middenveld is de tekst van het richtlijnvoorstel aangepast. Expliciet staat nu in de Richtlijn dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de vrijheid van journalisten om informatie te vergaren en de mogelijkheden van klokkenluiders om misstanden aan de kaak te stellen. Verder wordt benadrukt dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de mobiliteit van werknemers.
Bron: Rogier DE VREY, “De totstandkoming van de Richtlijn Bedrijfsgeheimen”, IRDI 2016, afl. 2, 144-149.

De volledige tekst vindt u in IRDI. Klik hier voor meer informatie over het IRDI, alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

U kunt deze tekst van Rogier de Vrey integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de Richtlijn Bedrijfsgeheimen.


Gepubliceerd op 26-10-2016

  148