Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Sander Vanderheyde, advocaat, schreef een artikelsgewijze commentaar op de wetsartikelen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Naar aanleiding van deze nieuwe uitgave, verschenen in de reeks 'Artikelsgewijze commentaar', heeft de auteur een interview gegeven.

Gepubliceerd op 07-02-2018

Sander Vanderheyde 


Titel 2 van Boek X van het Wetboek Economisch Recht (WER) omvat de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (art. X.26 t.e.m. X.34 WER). Sander Vanderheyde heeft deze wetsartikelen becommentarieerd. Hierna volgt een geschreven interview met de auteur.


“Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten” is een vrij lange titel. Wat houdt deze wetgeving, kort samengevat, juist in?

Titel 2 Boek X WER is het huidig wettelijk kader voor de precontractuele verplichtingen van degene die in het kader van een commerciële samenwerkingsovereenkomst aan een andere (rechts)persoon het recht verleent een bepaalde commerciële formule te gebruiken. Titel 2 is de omzetting van de zogenaamde ‘Wet Laruelle’ van 19 december 2005. De titel verwijst naar de wettelijk verplicht te verstrekken informatie in het kader van een commerciële samenwerkingsovereenkomst tijdens de fase voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst.


Is Titel 2 Boek X WER een loutere codificatie van de wet van 19 december 2005 of werden ook enkele inhoudelijke wetswijzigingen doorgevoerd?

De wetgever heeft met de omzetting naar het WER inderdaad van de gelegenheid gebruikt gemaakt enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de (oude) wet van 19 december 2005. Deze wijzigingen zijn het gevolg van enerzijds een reeks adviezen van de Arbitragecommissie, een adviesorgaan dat werd opgericht om de toepassing van de wetgeving te evalueren, en anderzijds van de rechtspraak en rechtsleer in de periode vanaf 2006 tot op heden. Deze wetswijzigingen komen uiteraard ook aan bod in de bijdrage.


Wat is de ratio legis van deze wetgeving?

Degene die het recht verkrijgt een bepaalde commerciële formule te gebruiken, bijvoorbeeld in het kader van een franchiseovereenkomst of een licentieovereenkomst, is veelal de zwakkere partij in de commerciële relatie. De wettelijke bepalingen van Titel 2 Boek X WER moeten in de eerste plaats deze rechtsverkrijger beschermen, in het bijzonder tijdens de precontractuele fase. De memorie van toelichting bij de wet van 19 december 2005 heeft het letterlijk over het herstellen van het onderlinge evenwicht bij dergelijke handelsbetrekkingen.

Deze bescherming heeft zich vertaald in een reeks strikte wettelijke verplichtingen voor de rechtsverlener opdat de rechtsverkrijger zo volledig mogelijk zou worden ingelicht over zijn rechten en verplichtingen die uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeien en over de economische context waarin deze overeenkomst wordt gesloten. De wetsbepalingen hebben tot doel erin te voorzien dat gedurende de precontractuele fase alle noodzakelijke informatie wordt meegedeeld aan de rechtsverkrijger voor het verrichten van een correcte, juridische en bedrijfseconomische evaluatie van de voorgenomen samenwerking.

Concreet moet de rechtsverlener o.m. een ontwerpovereenkomst en een afzonderlijk precontractueel informatiedocument (met een reeks verplicht op te nemen gegevens) verstrekken aan de rechtsverkrijger. De voorwaarden en modaliteiten waaronder dit moet gebeuren, worden voorgeschreven door de bepalingen van Titel 2 Boek X WER.


Is uw bijdrage beperkt tot een artikelsgewijze bespreking van rechtspraak?

Ik heb geprobeerd iets verder te gaan dan een loutere opsomming en bespreking van rechtspraak. De (Belgische) rechtspraak over deze wetsbepalingen is overigens eerder schaars.

Ik heb de focus evenzeer gelegd op de voor de praktijk relevante rechtsleer waarbij de verschillende opvattingen op een objectieve wijze worden beschreven. De bijdrage is in de eerste plaats een actualisering van, maar ook een alomvattend werk over de bepalingen van Titel 2 Boek X WER.


Sander Vanderheyde is sinds 2012 advocaat aan de balie van Gent.

  1350