Nieuw wetboek economisch recht

Het nieuwe wetboek economisch recht is er. Het bevat nieuwigheden en groepeert en actualiseert daarnaast in 18 delen ook bestaande econmische regelgeving die versnipperd was.
Vorige week stelden de FOD Economie en minister van Economie en Consumenten Vande Lanotte het nieuwe wetboek voor.

Met het Wetboek economisch recht en consumentenrecht in de reeks Tweetalige Wetboeken Story Scientia bent u helemaal mee!

EconomieHet Wetboek van economisch recht gaat uit van drie principes:

  •  een reorganisatie van de regelgeving door het wettelijke kader te harmoniseren en te vereenvoudigen;
  •  een betere samenhang van de regelgeving door een logische indeling, eenduidige definities en eenvormige controle- en handhavingsmechanismes;
  •  een maximale modernisering door het afschaffen van verouderde teksten, het aanpassen van teksten aan de noden van de praktijk, ….


Dankzij de nieuwe structuur kan het wetboek soepel aangepast worden wanneer de wetteksten veranderd moeten worden.
Het Wetboek van economisch recht streeft drie doelstellingen na: vrijheid van ondernemen, eerlijkheid van economische transacties en consumentenbescherming.

WAT IS ER NIEUW?

1. De groepsvordering
Ofwel de rechtsvordering tot collectief herstel: hiermee wordt het mogelijk voor een groep consumenten om gezamenlijk een rechtsprocedure op te starten voor schade die ze leden doordat een onderneming een overeenkomst geschonden heeft.

2. Betere bescherming van de mededinging
Met de oprichting van een onafhankelijke Belgische Mededingingsautoriteit wordt de strijd tegen kartels en oneerlijke concurrentie opgevoerd. Daarnaast kreeg het Prijzenobservatorium ook ruimere bevoegdheden: wanneer het observatorium een abnormale prijsevolutie vaststelt, kan het hiervan een verslag opmaken en overhandigen aan de Belgische Mededingingsautoriteit die dat verder onderzoekt. De Mededingingsautoriteit kan bij dringende situaties voorlopige maatregelen treffen, zoals een tijdelijke “bevriezing” van de prijzen.

3. Ruimere consumentenbescherming
Belangrijkste wijzigingen zijn er op vlak van de verkoop op afstand (bv. webshops, huis-aan-huisverkoop): de onderneming moet het de consument gemakkelijker maken door meer precontractuele informatie te geven. Ook de regels voor de herroeping van de overeenkomst zijn uitgebreid in het voordeel van de consument. Daarnaast moeten ook de vrije beroepen de regels over marktpraktijken volgen.

4. Een ombudsdienst voor de consument
Een uniek toegangspunt om consumentengeschillen buiten het gerecht op te lossen, samengesteld uit de al bestaande sectorale bemiddelaars (zoals telecom, treinvervoer, energie, …) en erkende commissies voor het regelen van consumentengeschillen.

5. Aanpassing van controlemethodes en sancties van de Economische Inspectie
Efficiëntere opsporing van overtredingen, vernieuwde sanctievormen (zoals sluiten van ondernemingen, beroepsverbod voor personen,…) en nieuwe sancties volgens 6 niveaus afhankelijk van de ernst van de inbreuk (gaande van lichte geldboetes van 156 euro tot zware gevangenisstraffen van 5 jaar).

6. Centraal overlegorgaan
Hervorming van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, waarbij hij alle adviesverlenende organen bundelt, voor vraagstukken over het Belgische bedrijfsleven. De overheid moet dan slechts één instantie bevragen, die het dossier verdeelt over de verschillende secties, om vervolgens een globaal advies te formuleren.

7. Uitbreiding van de functies van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
De “kruispuntfunctie” van de KBO wordt versterkt door onder meer te kunnen linken naar websites met informatie over ondernemingen. De informatie de toegankelijk is voor het grote publiek wordt ook uitgebreid, bv. met de juridische situatie van het bedrijf (opening van failliet, normale situatie, …).

8. Wijzigingen in de wet op de auteursrechten
Vereenvoudiging en verbetering van het administratieve beheer van de auteursrechten, de juridische zekerheid vergroten en de controle op de naleving van de wet versterken.

LIJVIG 
Dit zijn de 18 delen van het wetboek:
BOEK I. - Definities
BOEK II. - Algemene beginselen
BOEK III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen
BOEK IV. - Bescherming van de mededinging
BOEK V. - De mededinging en de prijsevoluties
BOEK VI. - Marktpraktijken en consumentenbescherming
BOEK VII. - Betalings- en kredietdiensten
BOEK VIII. - Kwaliteit van producten en diensten
BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten
BOEK X.- Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies
BOEK XI. - Intellectuele eigendom
BOEK XII. - Recht van de elektronische economie
BOEK XIII. - Overleg
BOEK XIV. - Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij beroep
BOEK XV. - Rechtshandhaving
BOEK XVI. - Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
BOEK XVII. - Bijzondere rechtsprocedures
BOEK XVIII. -  Maatregelen voor crisisbeheer

MEER WETEN?

Gepubliceerd op 02-04-2014

  582