Luxemburgse vennootschappen: belang van de benoeming van een depositaris voor 18 februari 2015

Wet van 28 juli 2014 inzake de immobilisatie van aandelen en deelbewijzen aan toonder van Luxemburgse vennootschappen.  Belang van de benoeming van een depositaris voor 18 februari 2015. 


LuxemburgDe wet van 28 juli 2014 inzake de immobilisatie van aandelen en deelbewijzen aan toonder van Luxemburgse vennootschappen is ingevoerd om het misbruik verbonden aan de anonimiteit van de dergelijke effecten tegen te gaan. In tegenstelling tot andere Europese landen, zoals België, heeft de Luxemburgse wetgever niet gekozen voor de volledige afschaffing van aandelen en deelbewijzen aan toonder. Aandelen en deelbewijzen aan toonder blijven voortbestaan, maar in een nieuw stelsel: het stelsel van immobilisatie via inschrijving van genoemde effecten in een specifiek register dat wordt bijgehouden door een depositaris die gevestigd is in het Groothertogdom Luxemburg.


De wetgever voorziet in een overgangsstelsel voor de aandelen en deelbewijzen aan toonder die zijn uitgegeven vóór 18 augustus 2014, de ingangsdatum van voornoemde wet. In feite moet elke Luxemburgse vennootschap die aandelen aan toonder heeft uitgegeven vóór 18 augustus 2014 overgaan tot de benoeming van een depositaris vóór 18 februari 2015, zodat de houders van aandelen aan toonder hun aandelen bij de depositaris vóór 18 februari 2015 in bewaring kunnen geven en zo kunnen voldoen aan de vereisten inzake immobilisatie. Na 18 februari 2015 wordt het stemrecht en het recht op dividenden verbonden aan de aandelen en deelbewijzen aan toonder die niet in bewaring zijn gegeven automatisch geschorst tot op het ogenblik van hun immobilisatie. Aandelen en deelbewijzen aan toonder die niet in bewaring zijn gegeven en geimmobiliseerd vóór 18 februari 2016 zullen worden vernietigd middels een vermindering van het kapitaal van de betrokken vennootschap. Het bedrag dat overeenstemt met de tegenwaarde van deze vernietigde effecten aan toonder zal in bewaring worden gegeven bij de Luxemburgse Consignatiekas.


In nr. 113 van het tijdschrift DAOR zal een artikel over deze problematiek worden opgenomen: K. DEFERM, “Wet van 28 juli 2014 inzake de immobilisatie van aandelen en deelbewijzen aan toonder en het bijhouden van een register voor aandelen op naam en van een register voor aandelen aan toonder. Juridische gevolgen voor de houders van aandelen aan toonder van een Luxemburgse holdingvennootschap”, DAOR 2015, nr. 113.

Gepubliceerd op 10-02-2015

  270