Kredieten aan KMO’s - nieuw wettelijk kader

VAN WASSENHOVE YvesYves Van Wassenhove bespreekt in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 24 september 2014 (afl. 307) de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor KMO’s. Met deze wet onderwerpt de wetgever kredietverlening aan KMO’s aan een strikt juridisch kader. Hij wil hiermee een vlottere toegang tot goedkoper krediet bereiken, evenals een beter contractueel evenwicht tussen kredietgevers en KMO’s. De auteur bespreekt de grote lijnen van dit nieuwe juridische kader en gaat na in welke mate de wet hiermee haar beoogde doelstellingen bereikt. Hierna vindt u een korte samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Toepassingsgebied

De Wet KMO-Financiering is van toepassing op alle [1] kredietovereenkomsten gesloten tussen een [2] kredietgever en een [3] kleine onderneming die in de EER een vestiging of haar maatschappelijke zetel heeft [4] na de inwerkingtreding van de wet.

Zorgvuldigheidsplicht

De wet legt een uitgebreide zorgvuldigheidsplicht op. Zo moet de kredietgever:

  1. aan de onderneming die een krediet aanvraagt de informatie vragen die zij noodzakelijk acht om diens financiële toestand en de haalbaarheid van het beoogde project te beoordelen;
  2. de onderneming een toelichting geven over de relevante kredietvormen;
  3. aan de onderneming het krediet voorstellen dat het best is aangepast aan haar noden. Zo niet kan de onderneming de kosteloze omzetting vragen naar een gepaste kredietvorm;
  4. de onderneming op verzoek kosteloos een ontwerpovereenkomst en een transparante samenvatting hiervan bezorgen;
  5. bij kredietweigering de onderneming in kennis stellen van de reden hiervoor. Op verzoek van de onderneming moet dit schriftelijk.

Bovenstaande regels werden sterk geformaliseerd in een gedragscode.

Wederbeleggingsvergoeding

De wet implementeert strikte regels bij de vervroegde terugbetaling van een krediet:

  1. De onderneming heeft altijd het recht om haar krediet vervroegd terug te betalen;
  2. Voor zover het kredietbedrag niet meer dan één miljoen euro bedraagt, mag de wederbeleggingsvergoeding nog maximaal zes maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde kapitaal bedragen. Boven dat bedrag geldt de contractueel overeengekomen wederbeleggingsvergoeding, die evenwel de actuariële berekeningsmethodiek uit de gedragscode moet volgen;
  3. De kredietgever mag in een aantal hypotheses geen enkele vergoeding vragen;
  4. De sanctie op een inbreuk is de matiging van de aangerekende wederbeleggingsvergoeding.


Verboden bedingen

De wet voorziet in drie ‘verboden bedingen’. Belangrijkste hiervan is het beding dat bepaalt dat de kredietgever een krediet van bepaalde duur kan opzeggen zonder redelijke schadevergoeding voor de onderneming. De bijdrage gaat hier dieper op in en brengt alternatieve beëindigingsgronden onder de aandacht die niet geïmpacteerd werden door de wet.

Conclusie

De wet draagt bij aan transparantie en een beter contractevenwicht, maar schiet op andere vlakken haar doel voorbij. Het (te?) strenge formalisme en het verhoogde aansprakelijkheidsrisico voor de kredietgever dreigen krediet immers duurder en moeilijker verkrijgbaar te maken.


De auteur is bedrijfsjurist bij KBC Groep NV.

Bron: Yves VAN WASSENHOVE, “Kredietverlening aan KMO’s. Nieuw wettelijk kader”, NjW 2014, afl. 307, 626-637.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Yves Van Wassenhove in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be 

U kunt de tekst van Yves Van Wassenhove integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over kredietverlening aan KMO's.


Gepubliceerd op 23-09-2014

  160