Komst Wetboek van Economisch Recht zorgt voor delegatie van bevoegdheden intellectuele eigendom

Vanaf 1 april 2016 zijn de ambtenaren van niveau A van de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie bevoegd om bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien, gewasbeschermingsmiddelen, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten te ondertekenen.

Laure Lemmens

HandtekeningFederaal minister van Economie, Kris Peeters, heeft deze bevoegdheid op 18 maart doorgeschoven. Het gaat om een speciale delegatie van bevoegdheden in navolging van het Wetboek van Economisch Recht. Boek XI ‘Intellectuele eigendom’ van dat wetboek bundelt immers de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma’s, rechten van producenten van databanken en topografieën van halfgeleiderproducten. De bepalingen zijn sinds 2015 van toepassing en vragen nog een aantal bijkomende uitvoeringsbepalingen zodat de regels naar behoren kunnen worden toegepast.


Dat de minister de ondertekeningsbevoegdheid delegeert is immers niet volledig nieuw. Maar het MB van 9 november 1998 is niet afgestemd op de nieuwe regels uit het Wetboek van Economisch Recht. De minister komt daarom met een volledig nieuw delegatiebesluit. Concreet zijn de ambtenaren van niveau A van de Dienst Intellectuele Eigendom bevoegd om volgende stukken te ondertekenen:

  • de originelen van de besluiten tot verlening van uitvindingsoctrooien, van de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, van de verlengingen van deze certificaten en van de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen;
  • de originelen van de beslissingen inzake herstel van de uitvindingsoctrooien, van de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, van de verlengingen van deze certificaten en van de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsproducten;
  • de kennisgevingen van de indieningsdatum van een octrooiaanvraag, van een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, van een aanvraag voor verlenging van dat certificaat en van een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen;
  • de kennisgevingen van de intentie van de Dienst om een octrooiaanvraag, een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, een aanvraag voor verlenging van dat certificaat, of een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen te weigeren, alsook de beslissingen tot weigering van die aanvragen;
  • de eensluidend verklaarde reproducties als bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 mei 1994 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom.

Elke ambtenaar van de dienst kan de uitnodigingen tot regularisatie van een dossier, de ontvangstbevestigingen van dossierstukken, de kennisgeving van het onderzoeksverslag, de kennisgeving van het registreren van een Europees octrooi met rechtsgevolgen in België en de kwijtingen van betaling geldig ondertekenen.

Het MB van 9 november 1998 wordt opgeheven.

Ministerieel besluit van 18 maart 2016 houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, BS 31 maart 2016.

Zie ook: 
- Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014.
- Koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, BS 22 mei 2015.

Gepubliceerd op 31-03-2016

  96