Hof van Justitie versterkt rechten consument aanzienlijk

De Europese wetgever heeft de voorbije decennia de rechten van de consument aanzienlijk versterkt. In het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) verschijnt binnenkort een bijdrage van Reinhard Steennot (TPR 2017, afl. 1) waarin hij nagaat welke rol het Hof van Justitie voor de bescherming van de consument heeft gespeeld.

Gepubliceerd op 25-10-2017

Aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie tracht de auteur aan te tonen dat het Hof niet enkel regels van consumentenrecht consumentvriendelijk interpreteert, maar ook het nationaal proces- en privaatrecht aanzienlijk beïnvloedt. Het Hof deinst er niet voor terug om via een teleologische interpretatie van regels van materieel consumentenrecht, het gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsprincipe, alsook het gelijkheidsbeginsel verplichtingen te creëren die in de Europese wetgeving niet (uitdrukkelijk) vervat liggen, dit zowel voor ondernemingen als voor nationale rechters.

Het Hof voert duidelijk een eigen beleid dat erop gericht is de consument een daadwerkelijke bescherming te verlenen, dit vertrekkend vanuit de gedachte dat de consument zich in een ondergeschikte positie bevindt tegenover de onderneming.

Dat het Hof aldus bijdraagt tot het in het Verdrag betreffende de werking van de EU bepaalde vereiste van een hoog niveau van consumentenbescherming staat vast. Evenzeer staat evenwel vast dat het Hof, minstens in bepaalde gevallen, zich te veel wetgever waant. Of moet men durven stellen: het Hof remedieert waar de wetgever tekort schiet?

  735