Handelspraktijken en contracten met consumenten

In 1983 verscheen de eerste editie van het boek Handelspraktijken in de Reeks ‘Beginselen van Belgisch privaatrecht’ van de hand van Walter van Gerven en Jules Stuyck. Over een periode van ruim 30 jaar verzorgde Jules Stuyck drie opeenvolgende nieuwe edities (2003, 2013, 2015). De grondig herwerkte vijfde editie (2019) draagt een nieuwe titel – Handelspraktijken en contracten met consumenten – die de lading beter dekt. Ook nieuw is de toevoeging van Bert Keirsbilck als auteur, zodat de continuïteit van het door van Gerven begonnen, en door Jules Stuyck voortgezette, werk is verzekerd.

Gepubliceerd op 22-05-2019

Deze vijfde editie verschijnt één jaar na het overlijden van goede vriend en collega Luc Ballon. Luc was een gevierd auteur op het gebied dat dit boek bestrijkt. Deze editie wordt aan hem opgedragen.

Vier jaar na de vorige editie is de materie van het handelspraktijken- en consumentencontractenrecht opnieuw sterk geëvolueerd.

Sinds 2014 ligt de materie grotendeels vervat in boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Inmiddels is er veel nieuwe jurisprudentie van het Hof van Justitie over de interpretatie van EU- richtlijnen die in dit boek in detail worden behandeld. Alle recente wetswijzigingen en de meest relevante Belgische rechtspraak, zijn in deze editie verwerkt.

Belangrijk is onder meer de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, die een formeel ondernemingsbegrip invoert in het Belgisch recht, maar het bestaande functionele ondernemingsbegrip behoudt voor de toepassing van o.m. het mededingingsrecht (boek IV) en het handelspraktijken- en consumentencontractenrecht (boek VI). Sedert de inwerkingtreding van deze wet (per 1 november 2018) vallen de beoefenaren van vrije beroepen voortaan ook onder boek VI. Het vroegere boek XIV WER (“Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep”) werd opgeheven en wordt in deze editie bijgevolg niet meer besproken.

Het boek bestaat uit 7 hoofdstukken:

  1. het rijke historische verleden van de materie;
  2. het toepassingsgebied en enkele basisbegrippen, zoals de hogervermelde ondernemingsbegrippen;
  3. de vordering tot staking en de sancties bij inbreuken;
  4. het klassieke leerstuk van de oneerlijke mededinging;
  5. de verboden handelspraktijken en reclame;
  6. de bepalingen over informatie van de markt;
  7. de reglementering van overeenkomsten met consumenten; en
  8. de gereglementeerde handelspraktijken buiten het WER.

Deze vijfde editie verschijnt op een ongetwijfeld historisch moment in de ontwikkeling van wat vroeger het ‘handels- en economisch recht’ heette. Zeer recent zagen immers twee belangrijke akten het licht. In maart 2019 keurde het Europees Parlement een Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen goed. In dezelfde maand deed het Belgische Parlement hetzelfde met een Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Een nieuw rechtsgebied is in wording, tussen het mededingingsrecht enerzijds en het handelspraktijken- en consumentencontractenrecht anderzijds, zoals we dit tot nu toe kenden – ter bescherming van de zwakkere professionele contractant tegen zijn machtigere medecontractant…

Zoals alle vorige, beoogt ook deze nieuwe editie, een kritische synthese te brengen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de belangrijke principes en onderliggende theorieën en verbanden.

Handelspraktijken en contracten met consumenten

  

De auteurs

Jules Stuyck is emeritus hoogleraar (KU Leuven en RU Nijmegen) en advocaat.

Bert Keirsbilck is hoofddocent aan de KU Leuven.

Jules Stuyck
Jules Stuyck
Bert Keirsbilck
Bert Keirsbilck

 

 

  482