Handelsagentuurwet, wet precontractuele informatie en alleenverkoopwet opgenomen in Wetboek Economisch Recht

De wet van 2 april 2014 voegt een nieuwe bouwsteen toe aan het Wetboek van Economisch Recht (WER), nl. Boek X. "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies". Deze wet treedt grotendeels in werking op 31 mei 2014.

3 BESTAANDE WETTEN
Boek X. slorpt 3 bestaande wetten op: de handelsagentuurwet , de wet precontractuele informatie en de alleenverkoopwet .
De wet van 2 april 2004 neemt de handelsagentuurwet en de alleenverkoopwet ongewijzigd over. De ‘wet over de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten’ werd wel op diverse punten gewijzigd.

BOEK X
Boek X. "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies" is als volgt opgebouwd:

Titel 1. Handelsagentuurovereenkomsten
Titel 2. Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten
Titel 3. Eenzijdige beëindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop
De wet van 2 april 2014 vult ook nog Boek I. ‘Definities’ van het WER aan met de definities die specifiek betrekking hebben op boekdeel X.

WIJZIGINGEN WET PRECONTRACTUELE INFORMATIE
WetboekEconomischRechtTitel 2 ‘Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten’ van Boek X. neemt de bestaande regels van de ‘wet van 19 december 2005 over de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten’ over.

Het toepassingsgebied van de ‘wet precontractuele informatie’ werd wel verruimd. Deze wet was van toepassing op “commerciële samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen 2 personen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere, die daarvoor een vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt, om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken…”.

Voortaan vallen alle ‘commerciële samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen verschillende personen’ onder Titel 2 van het WER.
Ook de vergoedingsvoorwaarde en de voorwaarde om in eigen naam en voor eigen rekening te werken, werden geschrapt.

Opgelet! Titel 2 van Boek X. is niet van toepassing op de verzekerings- en bankagentuurovereenkomsten.

Titel 2 van het WER voorziet nu ook in een afwijking van het verbod om vóór het verstrijken van de ‘bezinningstermijn’ van 1 maand (tussen het ogenblik van de informatieverstrekking en de effectieve contractsluiting), enige verbintenis of vergoeding te vragen. Een geheimhoudingsakkoord afsluiten met daaraan gekoppeld een conventionele schadevergoeding is nu mogelijk.

Bovendien vereenvoudigt Titel 2 de procedure voor de wijziging of vernieuwing van een lopende samenwerkingsovereenkomst.
De bestaande nietigheidssanctie op verzoek van de beschermde partij gedurende de eerste 2 jaar na het sluiten van de overeenkomst bij niet-naleving van de informatieplicht blijft ongewijzigd. Ze wordt nu aangevuld met een rechterlijke toetsing op het vlak van dwaling en precontractuele aansprakelijkheid bij het aanleveren van onvolledige of onjuiste gegevens.

VANAF 31 MEI 2014
Van 31 mei 2014 houden de handelsagentuurwet, de wet precontractuele informatie en de alleenverkoopwet integraal op te bestaan.

Verwijzingen naar één van de voorgaande wetten moeten dan gelezen worden als verwijzingen naar het Wetboek van Economisch Recht. De Koning kan verwijzingen in bestaande wetten en besluiten afstemmen op het nieuwe WER. Hij kan zelfs nog een stapje verder gaan: “De Koning kan de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, zoals ingevoegd bij deze wet [van 2 april 2014], coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie”. Maar, “zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn”.

IN WERKING
Het KB van 4 april 2014 bepaalt dat de ‘ wet van 2 april 2014 ’, die boek X. invoegt in het WER, in werking treedt op 31 mei 2014.

Dit met uitzondering van artikel 5 (dat artikel III.84 van het WER afstemt op de recente wetswijzigingen over het gebruik van het geregistreerd kassasysteem), dat al op 9 mei 2014 in werking treedt.

De wet van 2 april 2014 bevat ook nog overgangsbepalingen.

Christine Van Geel

MEER INFORMATIE?

Gepubliceerd op 05-05-2014

  400