Handelsagentuur - artikelsgewijze bespreking

Yves Van Couter YvesPieter De SmedtFilip PauwelsYves Van Couter, Pieter De Smedt en Filip Pauwels actualiseerden hun artikelsgewijze commentaar bij de Handelsagentuurwet en goten deze in boekvorm. Het resultaat is een gedetailleerde en kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer ter zake. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Klik hier om het boek 'Handelsagentuur' van Yves Van Couter, Pieter De Smedt en Filip Pauwels te bestellen.

De Wet van 2 april 2014 brengt de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomsten nagenoeg woordelijk onder in Titel 2, Boek I en Titel 1, Boek X van het Wetboek van Economisch Recht (‘de Handelsagentuurwet’). Dit was voor de auteurs reden genoeg om hun reeds bestaande losbladige artikelsgewijze commentaar bij de Handelsagentuurwet te actualiseren en in boekvorm te gieten.

HandelsagentuurDe auteurs nemen als startpunt de definitie van de handelsagentuurovereenkomst en vergelijken die overeenkomst met verwante overeenkomsten.

Vervolgens onderzoeken ze wat de aandachtspunten zijn bij het sluiten van een geldige handelsagentuurovereenkomst. Daarbij hebben zij bijzondere aandacht voor (het verruimde toepassingsgebied van) de Wet Precontractuele Informatieverplichtingen zoals ingevoegd in Titel 2 van Boek X van het Wetboek van Economisch Recht.

Daarna onderzoeken ze de respectievelijke verplichtingen van de agent en de principaal lopende de handelsagentuurovereenkomst, met – vanzelfsprekend – ruime aandacht voor de voorwaarden en berekeningsmethode van de (commissie)vergoeding van de agent.

Vervolgens komen de artikelen inzake de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst aan bod. Hoe kan een partij een handelsagentuurovereenkomst van (on)bepaalde duur beëindigen? Welke opzegtermijn / vervangende opzegvergoeding dient daarbij in acht genomen te worden? Hoe worden de eventuele uitwinningsvergoeding en de billijke bijkomende vergoeding berekend? Wanneer is er recht op die vergoedingen?

Tot slot komt het internationaal privaatrecht (bevoegdheid en toepasselijk recht) aan bod met bijzondere aandacht voor de gevolgen van het Unamar-arrest van het Hof van Justitie.De auteurs zijn advocaat bij Loyens & Loeff.

Bron: Yves VAN COUTER, Pieter DE SMEDT en Filip PAUWELS, Handelsagentuur, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 173 p.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over handelsagentuur.

Klik hier om het boek 'Handelsagentuur' van Yves Van Couter, Pieter De Smedt en Filip Pauwels te bestellen.


Gepubliceerd op 21-05-2015

  413