Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen - verslaggevingsverplichtingen

Baart TimVantieghem MarcTim Baart en Marc Van tieghem (eds.) hebben met hun boek “Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichtingen” in de Reeks Notariële Praktijkstudies een praktisch naslagwerk gemaakt wat betreft de informatieverplichtingen die gelden voor de bvba, cvba en de (niet beurgenoteerde) nv en comm.va sinds de implementatie van richtlijn nr. 2009/109/EG door de wetswijziging van 8 januari 2012 teneinde het belastingneutrale karakter van de reorganisatie te vrijwaren. Het boek bevat enerzijds een overzicht van de relevante theoretische grondslagen en anderzijds invulbare modellen van de verslagen die vereist zijn in het kader van een fusie of splitsing.

In navolging van een vereenvoudigingsprogramma van de Europese Commissie stelde de Raad in 2007 een actieprogramma op dat tot doel had de administratieve lasten voor vennootschappen met een kwart te verminderen tegen 2012. De Commissie vaardigde een aantal richtlijnen uit die door de lidstaten moesten worden geïmplementeerd. De laatste richtlijn, 2009/109/EG die betrekking had op de verschillende verslagen die al dan niet opgemaakt moeten worden bij herstructureringen, moest door de lidstaten worden omgezet tegen 30 juli 2011. De richtlijn werd door de Belgische wetgever geïmplementeerd door de wet van 8 januari 2012. De regeling waarin de wet voorziet, laat echter te wensen over. Naast de laattijdige omzetting, zijn de huidige bewoordingen van het Wetboek van vennootschappen inzake documentatie- en verslaggevingsverplichtingen bij herstructureringen van vennootschappen eerder fragmentarisch en onduidelijk, en bestaat er verwarring over de concrete draagwijdte van deze verplichtingen.

Het boek is opgebouwd uit drie hoofddelen:

  • DEEL I geeft een kort overzicht van de verschillende vormen van herstructurering onder het Wetboek van vennootschappen, en licht de te volgen procedure en te vervullen informatieverplichtingen beknopt toe.
  • DEEL II behandelt de informatie die in het kader van reorganisaties ter beschikking gesteld moet worden. Ook wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de informatie ter beschikking moet worden gesteld, en in welke gevallen en onder welke voorwaarden hieraan kan worden verzaakt. Ten slotte wordt hier ingegaan op het aansprakelijkheidsregime en de sancties die het Wetboek van vennootschappen voorziet indien de informatieverplichtingen niet worden nageleefd.
  • DEEL III bevat een aantal templates en modellen van de verschillende verslagen die in het kader van de herstructurering vereist zijn en die in dit boek worden besproken.

Een team van auteurs van kantoor Laga heeft samengewerkt aan dit boek: Tim Baart (advocaat-vennoot), Marc Van tieghem (advocaat-vennoot), Guy Buelens (advocaat), Wouter D’herde (advocaat), Frederik Meuwissen (advocaat), Vincent Schoeters (advocaat) en Yannick Van den broeke (advocaat).


Bron: Tim BAART, Marc VAN TIEGHEM, Guy BUELENS, Wouter D’HERDE, Frederik MEUWISSEN, Vincent SCHOETERS en Yannick VAN DEN BROEKE, "Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichtingen", in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2014, 196 p.

Hier vindt u meer informatie over de Reeks Notariële Praktijkstudies.

Hier vindt u meer informatie over het boek "Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichtingen".

Op Jura vindt u meer rechtsleer over fusies en splitsingen.Gepubliceerd op 11-06-2014

  176