Eengemaakt octrooigerecht op Europees niveau

PatentBelgië stemt in met de overeenkomst die het eengemaakt octrooigerecht mogelijk maakt.

Dit ‘Agreement on a Unified Patent Court’ — kortweg: UPC-Verdrag — werd ondertekend door de lidstaten van de Europese Unie. De Europese Unie zelf is geen partij bij het verdrag. De tekst dateert van 19 februari 2013.

Uiteraard zal die eenmaking zorgen voor een efficiëntere procesvoering. Octrooihouders of gebruikers zullen immers niet langer een procedure moeten instellen voor verschillende nationale rechtbanken, terwijl het eigenlijk om hetzelfde octrooi gaat. Men vermijdt op die manier ook tegenstrijdige uitspraken.

EENGEMAAKT OCTROOIGERECHT
Het eengemaakt octrooigerecht zal bevoegd zijn voor geschillen over de geldigheid van en de inbreuk op de klassieke Europese octrooien én de Europese octrooien met eenheidswerking:

 1. Het gaat om een internationale rechtbank met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat het Belgische procesrecht, zoals bijvoorbeeld de wet over het gebruik van talen in gerechtszaken, niet rechtstreeks van toepassing zal zijn op de afdelingen van de rechtbank, zelfs niet op de eventueel in België gevestigde lokale afdeling.
 2. Zoals aangegeven gaat het om een gerecht dat gemeenschappelijk is aan alle overeenkomstsluitende lidstaten van de Europese Unie. Net zoals ieder nationaal gerecht, zal het samenwerken met het Europees Hof van Justitie. Uiteraard kunnen enkel Europese lidstaten toetreden tot de overeenkomst.
 3. De internationale rechtbank bestaat uit een gerecht van eerste aanleg, een hof van beroep en een griffie. Het gerecht van eerste aanleg bestaat uit een centrale afdeling, en regionale en lokale afdelingen die men kan oprichten op vraag van de betrokken lidstaten. Het hof van beroep bestaat daarentegen niet uit regionale of lokale afdelingen.
 4. Alle panels van de rechtbank zijn multinationaal samengesteld. Door in elk panel rechters met verschillende nationaliteiten te laten zetelen, kan een echte Europese rechtspraak tot stand komen. Het is de bedoeling dat men werkt met een Europese pool van rechters.
 5. Eens er regionale of lokale afdelingen bestaan, kunnen de geschillen voor specifieke afdelingen ingeleid worden volgens de regels van territoriale bevoegdheid die uitvoerig aan bod komen in de overeenkomst. De geschillen tot verklaring van niet-inbreuk en de vorderingen wegens nietigheid worden voor de centrale afdeling gebracht.
 6. De proceduretaal voor de lokale of regionale afdelingen is de nationale taal (of een van de nationale talen) van de lidstaat (of lidstaten) waar de afdeling gevestigd is. Uitzonderingen zijn mogelijk. Bij het hof van beroep, waarvan de zetel in Luxemburg gevestigd is, is de proceduretaal dezelfde als deze die in eerste aanleg is gebruikt. Maar ook hier zijn afwijkingen mogelijk.
 7. De overeenkomst bevat ook 2 bijlagen:
  Bijlage 1. Statuut van het eengemaakt octrooirecht.
  Bijlage 2. Verdeling van zaken binnen de centrale afdeling. De centrale afdeling zetelt in Parijs en heeft afdelingen in Londen en München.

IN WERKING
Er is een lijst van gebonden staten . Voor België is 6 juni 2014 de datum van instemming.


Maar de datum van inwerkingtreding ligt nog niet vast. Er worden 3 data naar voor geschoven. De overeenkomst moet namelijk in werking treden op de laatste van de volgende data:

 • 1 januari 2014;
 • de eerste dag van de vierde maand na de dertiende neerlegging, op voorwaarde dat bij de lidstaten die hun bekrachtigings- of toetredingsakte hebben neergelegd, de 3 lidstaten zitten met het grootste aantal geldende Europese octrooien in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de overeenkomst wordt ondertekend;
 • de eerste dag van de vierde maand na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1215/2012 inzake de verhouding van de verordening tot de nieuwe overeenkomst.


Let op! Iedere bekrachtiging of toetreding na de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt van kracht op de eerste dag van de vierde maand na de neerlegging van de bekrachtigings- of toetredingsakte.

Steven Bellemans

Wet van 27 augustus 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013, BS 9 september 2014.

Gepubliceerd op 15-09-2014

  80