Consumentenbescherming en marktpraktijken

 Reinhard Steennot   Gert Straetmans   Evelyne Terryn   Gert Keirsbilck   Bert Wyseur 


Het nieuwe overzicht van rechtspraak 'consumentenbescherming en marktpraktijken' in het Tijdschrift voor Privaatrecht is een feit. Het overzicht, dat het resultaat is van een gemeenschappelijke inspanning van de professoren Reinhard Steennot, Gert Straetmans, Evelyne Terryn en Bert Keirsbilck en dhr. Bert Wyseur, behandelt de rechtspraak gepubliceerd in de periodes 2008-2014 (consumentenbescherming) en 2011-2014 (marktpraktijken).

Lees het volledige artikel op Jura.De vaststelling dat de behandelde periodes voor beide thema’s niet gelijk lopen, valt eenvoudig te verklaren. Waar in het verleden consumentenbescherming en marktpraktijken het voorwerp uitmaakten van twee afzonderlijke overzichten wordt er vanaf heden opnieuw voor geopteerd om beide overzichten te fusioneren, dit gelet op de grote verwevenheid tussen beide thema’s.

In dit overzicht komen een groot aantal onderwerpen aan bod: er wordt niet enkel aandacht besteed aan de bescherming die de consument ontleent aan het Wetboek van Economisch Recht (WER), maar ook aan de bescherming die hij geniet op grond van andere wetgeving, zoals de Wet Minnelijke Invordering van Schulden van de Consument, de Wet Productaansprakelijkheid en de Reiscontractenwet. Meer concreet, niet enkel klassiekers als de onrechtmatige bedingen, (vergelijkende) reclame, verkoopspromoties of overeenkomsten op afstand passeren de revue, maar ook de bescherming die de consument als reiziger, koper van roerende goederen en kredietnemer verwerft. Uiteraard komen ook enkele essentiële begrippen als 'onderneming' en 'consument' ruim aan bod.

De tijd dat een overzicht van rechtspraak inzake consumentenbescherming zich enkel toespitste op de Belgische rechtspraak ligt ver achter ons. De laatste jaren is het belang van de rechtspraak van het Hof van Justitie in deze materie evenwel exponentieel toegenomen. De lezer van dit overzicht zal merken dat voor tal van thema’s – zoals de onrechtmatige bedingen en de bescherming van vliegtuigpassagiers – het Europese Hof van Justitie een ware hoofdrol opeist. Steeds meer prejudiciële vragen leiden tot beslissingen die een rechtstreekse impact hebben op de bepaling van de rechten van Belgische consumenten en de plichten van Belgische ondernemingen. Aldus resulteert dit overzicht in een harmonieuze mix van Belgische en Europese rechtspraak.

Tot slot kan benadrukt worden dat dit het eerste overzicht van rechtspraak is dat dateert van na de introductie van het WER. De auteurs van dit overzicht hebben ervoor geopteerd om rechtspraak die tot stand is gekomen onder de vroegere wetgeving in het overzicht te bespreken en daarbij aan de lezer duidelijk te maken of deze rechtspraak nog onverkort gehanteerd kan worden voor overeenkomsten of praktijken die dateren van na de introductie van het WER. De auteurs hebben zich overigens niet beperkt tot een bespreking van de rechtspraak, maar hebben ook op tal van punten kritische bedenkingen geformuleerd. Dit maakt dat dat overzicht zowel voor de praktizijn als de academicus een meerwaarde moet bieden.


Gepubliceerd op 02-08-2016

  426