Bescherming van bedrijfsgeheimen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen hebben Belgische ondernemingen wiens bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt, verspreid of gestolen werden, een reeks actiemiddelen die ze vroeger niet of moeilijker konden inroepen. Charles Claeys bespreekt de voornaamste bepalingen van deze wet. Zijn bijdrage verscheen op 13 februari 2019 in aflevering 396 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).

Gepubliceerd op 13-02-2019

bureau

Een onderneming wil uiteraard haar bedrijfsgeheimen zo goed mogelijk beschermen. Omdat het niet altijd mogelijk is om deze bedrijfsgeheimen te beschermen door een intellectueel eigendomsrecht, ontbrak het de onderneming vaak aan passende maatregelen om het economisch belang van deze bedrijfsgeheimen te vrijwaren. Bovendien genoten de Belgische houders van bedrijfsgeheimen niet steeds dezelfde bescherming als in sommige omliggende landen. Met de wet van 30 juli 2018 krijgen de Belgische ondernemingen wiens bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt, verspreid of gestolen werden, een reeks actiemiddelen die ze vroeger niet of moeilijker konden inroepen.

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Om van bedrijfsgeheimen te spreken, moet de informatie voldoen aan 3 voorwaarden:

  • De informatie moet geheim zijn,
  • De informatie moet handelswaarde bezitten,
  • De informatie moet onderworpen zijn aan redelijke veiligheidsmaatregelen om ze geheim te houden.

Wat wordt als onrechtmatige verkrijging, gebruik of verspreiding beschouwd?

Vrijheid van ondernemen houdt in dat ondernemingen informatie kunnen gebruiken en openbaar maken voor zover ze die informatie op een rechtmatige wijze hebben verkregen, ook al bestempelt een ander die informatie als vertrouwelijk. Zo zijn onafhankelijke ontwikkeling, waarbij men door eigen inspanningen tot het product komt, en reverse engineering, waarbij het product zelf onderzocht worden, toegelaten.

Onrechtmatige verkrijging vindt plaats in geval van onbevoegde toegang of toe-eigening van materialen die het bedrijfsgeheim bevatten. Gebruik en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen zijn onrechtmatig wanneer dit volgt uit een onrechtmatige verkrijging of wanneer men een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim overtreedt.

De wet voorziet ook maatregelen en sancties voor personen die achteraf deze onrechtmatig verkregen informatie ontvangen hebben, maar behoorden te weten dat deze onrechtmatig verkregen was.

Wat te doen in geval van een inbreuk?

De ‘houder’ van het bedrijfsgeheim kan aan de rechter zowel voorlopige als definitieve maatregelen vragen, zoals de staking van het gebruik van het bedrijfsgeheim, het verbod om te produceren en te commercialiseren, de terugroeping van de goederen of de overhandiging ervan aan een liefdadigheidsinstelling en de vernietiging van onrechtmatige documenten waarin de geheime informatie werd verwerkt. 

Naast een scala aan maatregelen is ook financiële schadeloosstelling mogelijk.

Conclusie

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen probeert een einde te maken aan de onduidelijke, versnipperde en vaak ontoereikende beschermingsmogelijkheden van knowhow, bedrijfsinformatie of technologische informatie in België. Op grond van de nieuwe wet krijgt de houder van een bedrijfsgeheim nu wel een resem heldere maatregelen die op één plaats te vinden zijn.

De auteur

Charles Claeys

Charles Claeys is advocaat.

  635