Auteurscontract

In de Reeks 'Artikel & Commentaar' verscheen een boek van Hendrik Vanhees over het auteurscontract.

Gepubliceerd op 19-02-2020

auteursrecht

Auteurscontracten zijn evenwel ook de overeenkomsten waarbij men bijvoorbeeld afspraken maakt voor de opname van een vrije tribune in een krant, of waarbij men toestaat dat foto’s geplaatst worden op een website. Iedere overeenkomst waarbij het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken wordt toegestaan is een auteurscontract.

De auteurswetgeving zoals vervat in het Wetboek van economisch recht (WER) bevat regels voor heel wat verschillende types van auteurscontracten. Zo zijn er regels voor auteurscontracten in het algemeen. Het gaat hier om de situatie waarbij een auteur op zelfstandige basis een auteursrechtelijk beschermde creatie tot stand brengt, en vervolgens via overeenkomst de exploitatie van zijn werk aan anderen toevertrouwt. Daarnaast bevat het WER regels inzake de verlening van auteursrechten aan een werkgever of opdrachtgever. Het uitgangspunt van de Belgische auteurswetgeving is immers dat een werknemer of een uitvoerder van een opdracht de auteursrechten op de krachtens een arbeids- of aannemingsovereenkomst gecreëerde werken bezit. Indien de werkgever of opdrachtgever deze rechten wil verkrijgen, moeten deze aan hem contractueel verleend worden. Ook voorziet het Belgische auteursrecht in bepalingen inzake een viertal specifieke contracten: het uitgavecontract, het opvoeringscontract en het audiovisueel adaptatie- en productiecontract.

De regels inzake auteurscontracten zoals deze terug te vinden zijn in het WER worden in de praktijk niet altijd nageleefd. Vaak is dit omdat deze regels onbekend zijn. In het voorliggende boek worden al deze regels, mede aan de hand van de bestaande rechtspraak, grondig besproken.

In auteurscontracten worden ook vaak afspraken gemaakt over de naamtekening van het werk van de auteur of over wijzigingen die aan zijn werk aangebracht mogen worden. Het gaat hier dus om het contracteren over de morele rechten. Ook hieraan besteedt de auteur aandacht. Hij geeft aan of dergelijke contractuele afspraken over de morele rechten wel gemaakt mogen worden, en zo ja, hoe ver deze afspraken kunnen gaan.

De auteur

vanhees-hendrik

Hendrik Vanhees is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

  538