31 jaar mededingingsrechtspraak

Dehaeck ValerieVan den Bossche Anne-MarieVoor het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) (afl. 2014/3) maakten Valerie Dehaeck en Anne-Marie Van den Bossche een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van het Europees mededingingsrecht voor de periode 1982 tot 2013. Hierna vindt u een korte samenvatting van deze bijdrage.

Lees de volledige bijdrage op Jura.

Inleiding

Het Europese mededingingsrecht is enerzijds de protagonist van de vrije markt en de belangen van de marktspelers en anderzijds de antagonist van mededingingsbeperkende samenwerking tussen en gedragingen van ondernemingen. Elke mededingingsbeperkende gedraging die beteugeld wordt, leidt tot een gezondere economie en tot een kostenvoordeel voor de consument. Tijdens de besproken periode werden kartels en misbruiken van machtspositie bestraft waarbij partijen als SABAM, British Airways, Michelin, Heineken, MasterCard en Microsoft betrokken waren.

Omdat het mededingingsrecht van dergelijk belang is voor het functioneren van de Europese markt, is een goed inzicht in deze rechtstak imperatief. In de bijdrage wordt via een bespreking van de Europese jurisprudentie een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de Europese mededingingsregels.

De omkadering van het Europese mededingingsrecht

De bijdrage vangt aan met een demarcatie van het Europese mededingingsrecht. Hierbij wordt eerst het toepassingsgebied aangegeven, zowel qua temporele werking als qua werking in de ruimte. Dit is bijvoorbeeld van belang voor zaken waarbij ondernemingen boetes krijgen van zowel de Europese als de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Nadien wordt overgegaan tot een overzicht van de werking van het mededingingsrecht ten aanzien van specifieke sectoren, zoals de luchtvaartsector.

Artikelen 101 en 102 VWEU

In het eerste onderdeel met betrekking tot vraagstukken gemeenschappelijk aan de artikelen 101 en 102 VWEU komen elementaire onderdelen van het mededingingsrecht ter sprake, zoals de achterliggende ratio van deze bepalingen en het ondernemingsbegrip. In de volgende twee hoofdstukken worden beide artikelen apart besproken. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de individuele bouwstenen van deze artikelen, de eventuele vrijstellingen en de sancties op Europees niveau. De vaakst voorkomende categorieën van schendingen worden weergegeven en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. De nationale privaatrechtelijke handhaving is opgenomen in het laatste onderdeel.

Hot topic: de privaatrechtelijke handhaving van het Europese mededingingsrecht via schadeclaims

Op 5 december 2014 werd de langverwachte richtlijn betreffende schadeclaims wegens mededingingsinbreuken in het Pb.L gepubliceerd. De lidstaten moeten deze richtlijn uiterlijk op 27 december 2016 omgezet hebben in hun nationale rechtsstelsels. Deze bijdrage beschrijft de jurisprudentiële leer die voorafging aan deze codificatie. Het geeft de inhoud en waarschijnlijke gevolgen van de richtlijn eveneens weer en signaleert ook een aantal mogelijke toekomstige knelpunten.Valerie Dehaeck is FWO-onderzoeker. Anne-Marie Van den Bossche is gewoon hoogleraar Europees recht.

Bron: Valerie DEHAECK en Anne-Marie VAN DEN BOSSCHE, "Overzicht van rechtspraak. Europees mededingingsrecht (1 januari 1982 - 31 december 2013)", TPR 2014, afl. 3, 1307-1575.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht, de organisatie en de redactie: www.tpr.be. Op deze website vindt u ook een online archief van alle afleveringen van het TPR van 1964 tot 1998 in Open Access.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook beschikbaar als online databank. Klik hier voor TPR Online.

U kunt de tekst van Valerie Dehaeck en Anne-Marie Van den Bossche integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over mededinging.


Gepubliceerd op 17-06-2015

  271