West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg heeft bijzonder reglement

Thierry Denys, de voorzitter van de nieuwe rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, heeft een bijzonder reglement vastgesteld voor zijn rechtbank. Het geldt vanaf 1 september 2014.


Sinds de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen op 1 april 2014 is er in West-Vlaanderen nog maar één rechtbank van eerste aanleg, bevoegd voor de hele provincie.


De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen: Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne.

AFDELING BRUGGE
RechtbankEersteAanlegBruggeDe afdeling Brugge telt 24 kamers (B1 tot B24). Tien zijn er voor familie- en jeugdzaken, zeven voor burgerlijke zaken en zeven voor correctionele zaken.

De kamers B5, B6, B7, B8 en B9 nemen, samen met de kamers B19, B20 en B21 (enkel op donderdag) en de kamer B24, kennis van familiezaken. Zij vormen de familierechtbank.

Voor jeugdzaken kan men terecht in de kamers B19, B20 en B21 (enkel op woensdag) en in de kamer B22. Zij vormen de jeugdrechtbank.

De kamers B1, B2, B3, B4, B10, B11 en B23 nemen kennis van burgerlijke zaken. Zij vormen de burgerlijke rechtbank.

En de correctionele rechtbank tot slot, wordt gevormd door de kamers B12 tot B18.


AFDELING IEPER

De afdeling Ieper van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen telt 20 kamers (I1 tot I20). Acht kamers voor familie- en jeugdzaken, acht voor burgerlijke zaken en vier voor correctionele zaken.

De correctionele rechtbank wordt gevormd door de kamers 17, 18, 19 en 20. De kamers 9 tot 16 vormen samen de burgerlijke rechtbank en de kamers 7 en 8 vormen de jeugdrechtbank. De kamers 1 tot 6 vormen de familierechtbank.


AFDELING KORTRIJK
De afdeling Kortrijk telt 25 kamers (K1 tot K25). Er zijn elf kamers voor jeugd- en familiezaken, acht voor burgerlijke zaken en zes voor correctionele zaken.

K1 tot K8 vormen de burgerlijke rechtbank. K9 tot K14 de correctionele rechtbank. K15 tot K17 de jeugdrechtbank en K18 tot K25 de familierechtbank.


AFDELING VEURNE

De afdeling Veurne werkt met 18 kamer. V1 tot V18. Zeven zijn voor familie- en jeugdzaken, zes voor burgerlijke zaken en vijf voor correctionele zaken.

V1 tot V5 vormen de familierechtbank. V6 en V7 de jeugdrechtbank en V8 tot V13 de burgerlijke rechtbank. V14 tot V18 vormen samen de correctionele rechtbank.


ORGANISATIE

Het bijzonder reglement legt de precieze bevoegdheden van elke kamer vast en haar zittingdagen. Het regelt ook hoeveel rechters er in elke kamer zetelen.

De onderzoeksrechters nemen kennis van de vorderingen van het openbaar ministerie, de klachten met burgerlijke partijstelling en de ambtelijke opdrachten die tijdens hun weekdienst gedaan worden. De voorzitter kan van die regeling afwijken als de organisatie van de rechtbank, de goede rechtsbedeling of de behoeften van de dienst dat vragen.

De burgerlijke zaken worden verdeeld volgens de behoeften van de dienst. De verdeling van de strafzaken gebeurt op voorstel van de procureur des Konings. Het is de voorzitter van de rechtbank die voor de verdeling zorgt.


Elke kamer kan bijkomende of buitengewone zittingen houden. Ze bepalen zelf dag en uur (kan ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen). Alles wel met instemming van de voorzitter. De voorzitter kan ook zelf beslissen dat kamers bijkomende zittingen moeten houden. Op de dag en het uur die hij vaststelt. Dit wanneer de behoeften van de dienst dit vragen. Vooraleer hij dat beslist, vraagt hij wel eerst het advies van de procureur des Konings en de hoofdgriffier.

De voorzitter kan tijdelijk het aantal kamers verhogen. Hij kan ook hun bevoegdheden en de dagen en uren van hun zittingen tijdelijk wijzigen. Ook hier enkel na advies van de procureur des Konings en de hoofdgriffier.

De voorzitter bepaalt ook de dagen en uren van de vakantiezittingen. Hij maakt de dienstregeling op van de magistraten die er zitting houden. Hij kan de dienstregeling trouwens steeds wijzigen als dat nodig is.


INWERKINGTREDING

Het nieuw bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2014.

Beschikking van 25 juni 2014 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, BS 5 augustus 2014.


Ilse Vogelaere

Gepubliceerd op 07-08-2014

  880