Opheffing van 83 bijzondere reglementen van Belgische hoven en rechtbanken in het verschiet

Door de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, die op 1 april 2014 in werking is getreden, is het aantal arrondissementen verminderd van 27 naar 12. Hierdoor zijn talrijke rechtscolleges gefusioneerd. Zij moeten bijgevolg een nieuw bijzonder reglement aannemen. De regering effent nu het pad hiertoe.  Benoît Lysy 

 Gerechtelijke arrondissementenVoortaan hebben de korpschefs de taak om de bijzondere reglementen van de verruimde rechtscolleges bij beschikking vast te stellen. Tot nu toe werden die reglementen echter bij koninklijk besluit aangenomen en de korpschefs zijn niet bevoegd om dergelijke akten op te heffen. 

Om problemen te vermijden, voorziet de regering in de opheffing van niet minder dan 83 koninklijke besluiten die de huidige bijzondere reglementen vaststellen (voor het Hof van Cassatie, de 4 hoven van beroep, de 4 arbeidshoven, de 25 rechtbanken van eerste aanleg, de 23 arbeidsrechtbanken en de 26 rechtbanken van koophandel). De regering schrapt ook een aantal tabellen in het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken. 

Maar opgelet: deze opheffingen zullen pas uitwerking hebben op de datum waarop de vervangende beschikkingen in werking treden. In afwachting hiervan worden de huidige bijzondere reglementen voorlopig behouden.Alleen het Arbeidshof van Antwerpen beschikt al over een nieuw bijzonder reglement, dat op 1 september 2016 in werking zal treden. Het koninklijk besluit van 18 juli dat het vroegere bijzonder reglement vaststelt, wordt op die datum dus opgeheven.   

  • Koninklijk besluit van 12 juni 2016 tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, BS 4 juli 2016.

 


 

Gepubliceerd op 08-07-2016

  249