Nieuwe regeling voor de rolrechten vanaf 1 februari 2019

De regeling van de rolrechten is sinds 1 februari 2019 drastisch gewijzigd. In een overzichtsartikel, dat op 29 mei 2019 verschenen is in aflevering 403 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), legt Pierre Thiriar enkele principiële en praktische bezwaren bloot.

 

Gepubliceerd op 29-05-2019

gouden-hamer

Uniform rolrecht en vrijstellingen

Het rolrecht wordt uniform vastgelegde per rechtscollege en er gelden vrijstellingen voor de arbeidsrechtbanken en de arbeidshoven, voor de familierechtbank en voor insolventieprocedures gevoerd voor de ondernemingsrechtbank.

Rolrechten op krediet

De toegangskaart tot het gerechtelijk apparaat wordt voortaan op krediet afgeleverd door de Belgische staat. De inning van de rolrechten wordt tot later uitgesteld en de Belgische staat neemt het risico op niet-recuperatie van de rolrechten voor haar rekening. De rolrechten worden niet meer vooraf geïnd, maar pas na afloop van het geding.

Inning van het rolrecht

De fiscale administratie heeft geen titel nodig voor de inning van de rolrechten, maar zal deze via een bijzonder kohier innen. Elke gedinginleidende akte moet op straffe van nietigheid het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer van de verzoeker vermelden. Dit is het identificatienummer dat de fiscale administratie nodig heeft om de rolrechten te kunnen innen. Ook de rechter moet dit identificatienummer voortaan op straffe van nietigheid in zijn beslissing vermelden. De administratieve last voor de inning van de rolrechten werd volledig bij de griffiers gelaten, die de gegevens nodig voor de inning moeten controleren en overmaken aan de fiscale administratie.

Sancties

Niet tijdige betaling van de rolrechten kan leiden tot administratieve geldboetes en het niet bekomen van een inleidingsdatum in hoger beroep. Wordt het rolrecht niet betaald dan wordt het vonnis in ieder geval na 3 maanden voorlopig uitvoerbaar.

De auteur

thiriar-pierre

Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen  en praktijkassistent gerechtelijk recht (Onderzoeksgroep rechtshandhaving) aan de Universiteit Antwerpen.

 

 

  1239