Nieuw statuut voor gerechtsdeurwaarders krijgt uitvoering

Gerechtsdeurwaarders kregen met de wet van 7 januari 2014 een nieuw statuut. Hoewel de wetgeving op 1 februari 2014 in werking is getreden, waren nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig. Nu staat onder meer de aanvraagprocedure en het verloop van de stage tot gerechtsdeurwaarder op punt, net als de benoemingsprocedure voor gerechtsdeurwaarders en de samenstelling van de tuchtcommissies.


STAGE TOT GERECHTSDEURWAARDER
GerechtsdeurwaarderKandidaat-stagiairs sturen hun aanvraag aangetekend naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder. Bij die aanvraag voegen ze onder meer een afschrift van hun diploma en een recent uittreksel uit het Strafregister. De Nationale Kamer aanvaardt of weigert de aanvraag binnen de maand. Nadien verstuurt de Kamer 2 stageboekjes. Het heeft daar 30 dagen de tijd voor.


De stage tot gerechtsdeurwaarder heeft betrekking op de studie van de rechten en plichten van de gerechtsdeurwaarder t.a.v. zijn lastgevers, de partijen in de zaak, de belanghebbende derden, de personeelsleden van zijn kantoor en de maatschappelijke rol van de gerechtdeurwaarder en zijn rol als bemiddelaar. Daarnaast moet de stagiair vertrouwd worden met de boekhoudkundige verplichtingen, de deontologie en de reglementen van interne orde. Tijdens de stage zijn de stagiair onder meer akten, verzoekschriften en processen-verbaal opmaken en de gerechtsdeurwaarder vergezellen bij opdrachten (betekening, beslag, verkoop enz. ).


Op het einde van de stage bezorgt de stagemeester het stageboekje aan de stagiair en de Nationale Kamer. Na ontvangst en controle reikt de Nationale Kamer een stagecertificaat uit.

BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR GERECHTSDEURWAARDERS
Het besluit bepaalt de samenstelling van de benoemingscommissie, de presentiegelden, de plaats van vestiging en organisatie. De benoemingscommissie zal instaan voor de organisatie van het vergelijkend examen om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te worden benoemd en voor de procedure om tot gerechtsdeurwaarder te worden benoemd.


De benoemingscommissie moet zo snel mogelijk geïnstalleerd worden om anders kan er geen vergelijkend examen worden georganiseerd en kunnen de openstaande plaatsen van gerechtsdeurwaarder niet vacant worden verklaard. Bovendien moet de commissie zorgen voor de jaarlijkse organisatie van een volledige examencyclus. Op dit moment kunnen de stagiairs die hun stage hebben afgerond zich dus nog niet inschrijven voor het eerste vergelijkend examen.


De benoemingsprocedure staat wel al op punt. De kandidaat-gerechtdeurwaarder die zich kandidaat stelt voor een vacante plaats dienst zijn kandidatuur in bij de minister van justitie. En dat via aangetekende zending. Het besluit omschrijft welke documenten de kandidaat bij zijn kandidatuur moet voegen. De procureur des Konings geeft de minister advies over de benoemingen.

TUCHTCOMMISSIES
De Koning stelt per tuchtcommissie een pool vast van externe leden. Die leden worden aangewezen onder advocaten, universiteitsprofessoren die recht doceren of wie over relevante beroepservaring beschikt voor de opdracht.

De vacatures worden bekendgemaakt in de vorm van ‘een oproep tot kandidaten’. Kandidaturen moeten binnen de maand na die bekendmaking toekomen bij de minister van Justitie.

IN WERKING
Het KB van 2 april 2014 treedt in werking op 24 april 2014, de dag van publicatie in het Staatsblad.

Laure Lemmens

Gepubliceerd op 30-04-2014

  166