Nieuw College van hoven en rechtbanken ten laatste op 1 december 2014 bekend

Binnenkort wordt het College van hoven en rechtbanken gekozen. Ten laatste op 1 december 2014 weten we wie een mandaat krijgt. Hoe de verkiezing zal verlopen, staat in een KB van 13 juli 2014.

De eerste verkiezing ligt uitzonderlijk in handen van de FOD Justitie. De voorzitter van het directiecomité voert daarbij de taken uit die bij de volgende verkiezingen aan de voorzitter van het College toekomen.

CENTRAAL ORGAAN VOOR BEHEER RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Het College zal het centrale orgaan vormen voor het beheer van de rechterlijke organisatie. De 10 leden zullen samen instaan voor de algemene werking van de zetel. Binnen deze bevoegdheid zal het College

  • maatregelen nemen die een toegankelijke, onafhankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling verzekeren door het organiseren van onder meer communicatie, kennisbeheer, een kwaliteitsbeleid, werkprocessen, de implementatie van informatisering, het strategisch personeelsbeleid, de statistieken, de werklastmeting en werklastverdeling;
  • ondersteuning bieden aan het beheer binnen de hoven van beroep en arbeidshoven, rechtbanken en vredegerechten.

WeegschaalVoor de uitvoering van deze bevoegdheden geeft het College aanbevelingen en dwingende richtlijnen aan alle directiecomités van respectievelijk de hoven van beroep en arbeidshoven, rechtbanken en vredegerechten. De aanbevelingen en richtlijnen worden aan de minister van Justitie overgezonden.

Voorlopig worden de taken van het College van hoven en rechtbanken waargenomen door het Voorlopig College van hoven en rechtbanken, onder voorzitterschap van Lola Boeykens, voorzitter van het arbeidshof in Antwerpen.TAALPARITAIR, VERDEELD PER KIESCOLLEGE
Het College zal taalparitair worden samengeteld. In totaal zullen 10 leden worden aangeduid: drie eerste voorzitters van een hof van beroep, een eerste voorzitter van een arbeidshof, drie voorzitters van een rechtbank van eerste aanleg, een voorzitter van een rechtbank van koophandel, een voorzitter van een arbeidsrechtbank en een voorzitter van de vredegerechten en politierechtbanken.Leden afkomstig uit het arrondissement Eupen, worden meegeteld bij de taalgroep van hun diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.VERKIEZINGEN 2014: CRUCIALE DATA

We onthouden enkele belangrijke data voor komende verkiezingen:

  • (uiterlijk) 1 september: de voorlopige lijsten van verkiesbare korpschefs en kiezers worden aan de korpschefs bezorgd. Bewaren indienen kan tot 14 dagen nadien;
  • (uiterlijk) 1 oktober: de definitieve lijsten zijn klaar;
  • (uiterlijk) 15 oktober: de stembiljetten worden overgezonden aan de korpschefs die op de definitieve kiezerslijst staan;
  • (uiterlijk) 31 oktober: de stembiljetten worden door de kiezers teruggezonden;
  • (uiterlijk) 15 november: stemopneming;
  • (uiterlijk) 1 december: bekendmaking samenstelling.INWERKINGTREDING
Het KB van 13 juli 2014 is op 25 juli 2014 in werking getreden, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de korpschefs zetelend in het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 25 juli 2014.

Laure Lemmens

Gepubliceerd op 06-08-2014

  206