Turteltaks vernietigd.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Vlaamse energietaks omdat de heffing de bevoegdheidverdelende regels schendt. Er bestaat immers al een federale belasting op het elektriciteitsverbruik en het Vlaamse Gewest mag op dit verbruik geen nieuwe belasting heffen. De gevolgen van de vernietigde bepalingen worden evenwel gehandhaafd voor de heffingsjaren 2016 en 2017 om rechtsonzekerheid en administratieve en juridische moeilijkheden te vermijden. (lees verder onder de foto)

Gepubliceerd op 22-06-2017

wind-energy-1220578

De Grondwet heeft aan de gemeenschappen en de gewesten een eigen fiscale bevoegdheid toegekend. De gemeenschappen en gewesten mogen in beginsel evenwel geen belastingen heffen op materies waarop een federale belasting wordt geheven. Er geldt dus een verbod op een dubbele belasting van éénzelfde belastbare materie. De belastbare materie is het element dat aanleiding geeft tot de belasting.

Toen eind 2014 een Vlaamse heffing op de afnamepunten van elektriciteit werd ingevoerd, bestond er al een federale belasting op het elektriciteitsverbruik door de eindafnemer. Die Vlaamse heffing had evenwel een forfaitair karakter. Elkeen op wiens naam een afnamepunt stond, was die heffing verschuldigd louter wegens het bestaan van dat afnamepunt, ongeacht de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. De belastbare materie van die Vlaamse heffing verschilde dus van die van de federale belasting op het elektriciteitsverbruik.

De Vlaamse decreetgever heeft deze heffing wezenlijk hervormd en verruimd met het decreet van 18 december 2015. Hoewel nog steeds een forfaitair basisbedrag wordt geïnd, wordt het bedrag van de heffing eveneens vastgesteld op basis van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Dit bedrag wordt berekend op basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen. De belastbare materie is op die manier gekoppeld aan de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Volgens het Hof kan de Vlaamse energieheffing om die reden niet worden onderscheiden van de federale belasting op het elektriciteitsverbruik.

 

  329