Grondwettelijk Hof handhaaft btw op advocatendiensten

In België werd de btw ingevoerd door de wet van 3 juli 1969, waarbij toen de diensten die een advocaat verrichte, werden vrijgesteld van btw-heffing. Omdat België daarmee anno 2013 een unicum was geworden in de Europese Unie, werd die vrijstelling voor advocaten opgeheven door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen. Dat werd door diverse Ordes en verenigingen aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Na een tussenarrest, waarbij prejudiciële vragen werden gesteld aan het Hof van Justitie, viel met het arrest van 23 februari het doek over deze principiële zaak. Het Grondwettelijk Hof ziet geen graten in de btw voor advocaten.
Hugo Lamon
(foto: De Juristenkrant)


 

[...]

Het Hof van Justitie merkte in zijn arrest van 28 juli 2016 op dat het btw-bedrag niet het grootste deel van de kosten van een procedure uitmaakt, waardoor het op zichzelf ook geen obstakel kan vormen voor de toegang tot de rechter of de uitoefening van de gewaarborgde rechten onmogelijk of buitensporig moeilijk zou maken.
Op de vraag of de heffing van 21 procent de niet-btw-plichtige rechtzoekenden benadeelt, erkent het Hof van Justitie dat het aan de btw-plichtige cliënten van de advocaat wel een financieel voordeel kan verschaffen, maar dat dit geen afbreuk doet aan het ‘procedurele evenwicht’ tussen de partijen, omdat ook los van de btw bepaalde partijen meer financiële middelen hebben en daardoor ook betere toegang tot advocaten dan andere partijen.  Daarmee viel eigenlijk al de hakbijl.

[...]


Intussen is een van de (allicht initieel ongewilde) gevolgen van de procedure dat het 0-procenttarief voor de eerste- en tweedelijnsbijstand verdwijnt, nadat België daarover door de Europese Commissie in gebreke was gesteld. Zowel in de Commissie Justitie als in de plenaire vergadering van het parlement garandeerde de minister van Justitie echter dat de invoering van het normale btw-tarief voor de juridische tweedelijnsbijstand zowel voor de rechtzoekenden als voor de advocatuur ‘neutraal’ zal zijn. Het pro-Deobudget zou met 21 procent verhogen en de advocatuur zou de btw in geen geval moeten voorfinancieren.

[...]

In ieder geval is eens te meer duidelijk geworden dat advocaten ondernemers zijn en dus toegevoegde waarde leveren. Het feit dat die toegevoegde waarde, net zoals overal elders in Europa, ook wordt belast, mag niet verbazen. Dat kan ook niet als een nederlaag voor de advocatuur worden geïnterpreteerd.


Hugo Lamon is advocaat.


GwH arrest nr. 27/2017, 23 februari 2017

Lees de volledige bespreking van het arrest in De Juristenkrant (nr. 345 van 9 maart 2017).

Gepubliceerd op 09-03-2017

  547