Antimisbruik in de registratie- en erfbelasting

Sarah Van BreeSarah van Bree schreef een bijdrage over de nieuwe omzendbrief inzake antimisbruik in de registratie- en erfbelasting. Deze bijdrage verscheen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) nr. 324 van 10 juni 2015. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

De algemene antimisbruikbepaling inzake de Vlaamse registratiebelasting en erfbelasting, vroeger vervat in resp. artikel 18 §2 W.Reg. en artikel 106 lid 2 W.Succ., is sinds 1 januari 2015 overgeheveld naar artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze bepaling vormt de wettelijke grondslag om uit te maken of er sprake is van fiscaal misbruik. Fiscaal misbruik veronderstelt dat er een strijdigheid is met de doelstellingen van een fiscale bepaling en de wil om een belastingvoordeel te realiseren. De circulaire nr. 5/2013 die de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling bespreekt en aflijnt, is voor wat het Vlaamse Gewest betreft vanaf 1 januari 2015 vervangen door een omzendbrief nr. 2014/2, die op zijn beurt op 16 februari 2015 is vervangen door een omzendbrief nr. 2015/1. In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest blijft de federale circulaire nr. 5/2013 onverminderd van toepassing.


VLABEL

Waar voorheen de ‘dienst’ van de registratie- en successierechten werd uitgevoerd door de FOD Financiën, neemt sinds 1 januari 2015 het Vlaamse Gewest (m.n. de Vlaamse Belastingdienst) de inning van die belastingen over.

Antimisbruikbepaling

Het nieuwe artikel art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in een algemene antimisbruikbepaling voor alle Vlaamse belastingen opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en vervangt zo artikel 18 §2 W.Reg. en artikel 106 lid 2 W.Succ.

Omzendbrief 2015/1

Om toch enige duidelijkheid te verschaffen over de toepassing van de antimisbruikbepaling in de praktijk heeft minister Turtelboom een omzendbrief uitgevaardigd aan de personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst betreffende artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze omzendbrief bevat enige commentaar en toelichting bij de aanwezigheid van fiscaal misbruik in het kader van de registratie- en erfbelasting.

De omzendbrief nr. 2014/2 van 23 december 2014 die sedert 1 januari 2015 de circulaire nr. 5/2013 van de Federale Overheidsdienst Financiën verving, heeft een aantal veranderingen teweeggebracht. Niet alleen werd de vroegere witte lijst van toegelaten rechtshandelingen achterwege gelaten, ook waren er een aantal inhoudelijke wijzigingen met de vroegere zwarte lijst, die een niet exhaustieve opsomming van concrete verrichtingen omvat die volgens de fiscale administratie fiscaal misbruik uitmaken. Op 16 februari 2015 werd de omzendbrief nr. 2014/2 op zijn beurt vervangen door een nieuwe omzendbrief nr. 2015/1 (BS 23 maart 2015), omdat de omzendbrief nr. 2014/2 in de praktijk voor enige verwarring en onzekerheid zorgde. Omzendbrief nr. 2015/1 neemt de inhoudelijke wijzigingen op de zwarte lijst over. Bovendien maakt de omzendbrief terug melding van de witte lijst van toegelaten rechtshandelingen en van het feit dat testamentaire bepalingen niet onder de toepassing kunnen vallen van de antimisbruikbepaling. Deze bijdrage biedt een overzicht van de voornaamste wijzigingen en verschillen terzake.De auteur is assistent fiscaliteit (faculteit economie en bedrijfskunde) en doctoraatsstudent (UGent).

Bron: Sarah VAN BREE, “Antimisbruik in registratie- en erfbelasting. Nieuwe omzendbrief”, NjW 2015, afl. 324, 426-431.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Sarah van Bree in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over antimisbruik in registratie- en erfbelasting.


Gepubliceerd op 09-06-2015

  556