Zekerheidsrechten - stand van zaken

DEL CORRAL JulieJulie del Corral biedt een overzicht van de verschillende wijzigingen die de nieuwe Pandwet aan de bestaande zekerheidsrechten aanbrengt. Ze bespreekt ook een aantal belangrijke wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken inzake borgtocht en schuldvergelijking. De bijdrage is verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 10 september 2014, afl. 306. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Het hoeft niet meer te worden gezegd dat de totstandkoming van de nieuwe Pandwet het zekerhedenrecht op verschillende punten grondig hervormd. Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te geven van de verschillende wijzigingen die door de nieuwe Pandwet aan de bestaande zekerheidsrechten worden aangebracht, evenals van een aantal belangrijke wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken inzake borgtocht en schuldvergelijking.

De belangrijkste wijzigingen betreffen uiteraard de figuur van het pand, maar ook het beding van eigendomsvoorbehoud, de fiduciaire overdracht tot zekerheid, en zelfs het retentierecht en de rechtstreekse vordering vallen onder de toepassing van de nieuwe Pandwet. In vele gevallen zal de oplossing voor een bepaalde casus onder het nieuwe recht dan ook niet meer dezelfde zijn als onder het huidige recht. Denken we bijvoorbeeld aan volgende casus: A verkoopt een buitenzwembad aan B, maar bedingt dat hij eigenaar blijft van het zwembad zolang B de koopprijs niet heeft betaald. Intussen heeft B de kuip van het zwembad ingewerkt in de grond met een houten vloer rondom het zwembad en isolatieschuim. Wanneer B failliet wordt verklaard nog vóór hij de volledige koopprijs aan A heeft betaald, vordert A de teruggave van het zwembad op grond van zijn clausule van eigendomsvoorbehoud. Het hof van beroep te Gent heeft geoordeeld dat het zwembad onroerend is geworden door incorporatie en dat de vordering tot revindicatie bijgevolg moet worden afgewezen. Daarentegen zal A onder de nieuwe Pandwet zijn eigendomsrecht op het zwembad wel nog kunnen behouden, weliswaar onder de voorwaarde dat hij zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeschreven in het Pandregister.

Wat betreft de figuur van de borgtocht en de figuur van de schuldvergelijking werden de voorbije jaren reeds een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. In de rechtspraak zijn daarbij onder andere volgende vragen aan bod gekomen:

  • is er sprake is van een kosteloze persoonlijke zekerheidstelling indien deze wordt verleend door (de echtgeno(o)t(e) van) de zaakvoerders, bestuurders en/of aandeelhouders van de vennootschap waarvoor zij zich borg stellen?
  • kan de borg de schuldenaar nog persoonlijk aanspreken wanneer hij de schuldeiser pas na het faillissement van de schuldenaar betaalt en pas dan aangifte doet van zijn schuldvordering?
  • is de regeling van artikel 334, eerste lid Programmawet 27 december 2004 ook toepasselijk wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de procedure van collectieve schuldenregeling?


Deze en tal van andere vragen worden behandeld in deze bijdrage die de lezer een overzicht biedt van het huidige en toekomstige recht inzake zekerheidsrechten.


De auteur is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor goederenrecht (KU Leuven Kulak).

Bron: Julie DEL CORRAL, “Zekerheidsrechten. Stand van zaken”, NjW 2014, afl. 306, 578-596.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Julie del Corral in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de tekst van Julie del Corral integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over zekerheidsrechten.


 
 

Gepubliceerd op 10-09-2014

  191