TPR Webinarreeks: Rechtspraakoverzichten Familierecht

Het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) hoeven wij u niet voor te stellen: het is het meest gereputeerde privaatrechtelijke tijdschrift van de lage landen.

TPR dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische bundeling van de rechtspraak zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp.

Nu komen deze overzichten ‘tot leven’ via een webinarreeks: wij laten de auteurs aan het woord tijdens een interactief online seminarie, waarbij zij een onderdeel uit het overzicht telkens nader toelichten

We starten dit najaar met een eerste reeks van 5 webinars rond Familierecht en dit n.a.v. het recent gepubliceerde overzicht: “Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012 -2016)” verschenen in TPR 2017, afl. 2-3.

Gepubliceerd op 17-09-2018

tpr

Afstamming en adoptie

In de webinar rond Afstamming en adoptie zal prof. Gerd Verschelden een selectie maken uit de in het overzicht besproken vonnissen en arresten gepubliceerd in de periode 2012-2016 m.b.t. vestiging – vaststelling en betwisting – van de oorspronkelijke afstamming.

Ook recentere afstammingsarresten gewezen door het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof zullen aan bod komen.

Het overzicht beperkt zich tot de vonnissen en arresten i.v.m. het Belgische interne afstammingsrecht die nuttig kunnen zijn voor de rechtspraktijk.

Ook enkele actuele ontwikkelingen na de publicatie van het rechtspraakoverzicht komen aan bod, zoals:

  • De wet ter bestrijding van frauduleuze erkenningen,
  • Nieuw specifiek afstammingsrecht voor transgenders en
  • Een op til zijnde reparatiewet ter codificatie van bepaalde constitutionele arresten.

Wettelijke samenwoning

In de webinar rond Wettelijke samenwoning zal mevr. Lynn De Schrijver een selectie maken uit de recent gepubliceerde vonnissen en arresten rond dit topic.

Uit de statistieken blijkt dat de wettelijke samenwoning als samenlevingsvorm sedert enige tijd minstens even populair is als het huwelijk. Ingevoerd als een minimale regeling om politieke consensus te kunnen bereiken, blijft zij doorheen de jaren gestaag verder evolueren. Samen met de ontwikkelingen die de wettelijke samenwoning ondergaat, groeit evenwel ook het aantal juridische vraagstukken dat zij creëert.

De spreker maakt een selectie uit de meest relevante vonnissen en arresten voor de praktijk en licht de recente evoluties en tendensen toe.

Komen o.m. aan bod:

  • Invloed van de wettelijke samenwoning op de staat van de persoon
  • (On)bekwaamheid in het kader van wettelijke samenwoning
  • “Schijnwettelijke” en gedwongen wettelijke samenwoning
  • Primair en secundair samenwoningsstelsel

Huwelijk

Tijdens de webinar Huwelijk staat het instituut van het huwelijk centraal. Het huwelijk is een eeuwenoude idylle. De noodzaak om deze idylle als significant deel van de samenleving dienstig te organiseren, spreekt vanzelf.

Als instituut heeft het huwelijk doorheen de eeuwen een evolutie gekend, met een stroomversnelling in de laatste decennia. Meer en meer worden oude principes verlaten en begeven rechtspraak en rechtsleer zich op nieuw terrein.

Aan de hand van de recent gepubliceerde vonnissen en arresten rond dit topic, zal Mr. Annette Van Thienen de voornaamste evoluties schetsen, relevant voor de praktijk van elke advocaat.

We doorlopen deze topics: verloving, grond- en vormvereisten en de sanctieregeling.

Wat de echtscheidingsprocedures betreft, zijn er in de besproken periode tal van ingrijpende wijzigingen geweest.

Enerzijds heeft de wetgever niet bepaald stilgezeten, denk aan de initiatieven die genomen werden om de burgerlijke rechtspleging te vereenvoudigen en de werklast bij justitie aan te pakken, voorts ook de Erfwet, de wet betreffende het huwelijksvermogensrecht, de Bemiddelingswet, de hervorming van de burgerlijke stand – allemaal zaken met een impact op de echtscheidingsprocedures. In het bijzonder kreeg de EOT een upgrade.

Daarnaast heeft ook de invoering van een familie- en jeugdrechtbank een grote rol gespeeld.

Maar anderzijds noteren we ook een aantal relevante arresten van het Grondwettelijk hof en het Hof van Cassatie.

Echtscheiding

Tijdens de webinar Echtscheiding, zet Mr. Steven Brouwers deze voornaamste wijzigingen op een rij en worden de meest in het oog springende tendensen nader toegelicht.

Alimentatie

En afsluiten doen we met de webinar Alimentatie waarin Mr. Brouwers de voornaamste wijzigingen op een rij zet en de meest in het oog springende tendensen nader toegelicht.

In de besproken periode vallen er twee belangrijke wetten te signaleren met een substantiële impact op de gerechtelijke organisatie en de procedure inzake onderhoudsuitkeringen: de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank en de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen in zake justitie.

Daarnaast zijn er in de besproken periode nog een aantal arresten te vermelden zowel van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie met een min of meer principiële draagwijdte die uiteraard niet mogen ontbreken in deze webinar.

  489