Ruil van onroerend goed

In de Reeks Notariële Praktijkstudies verscheen een bijdrage van Roland Timmermans en Stephane van den Hove d’Ertsenryck over de privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ruil van onroerend goed. 

Gepubliceerd op 05-02-2020

huizen

Belangrijker bij bouwpromotie

Ingevolge de toenemende grondschaarste is de ruil vandaag aan een remonte begonnen, niet alleen de ruiling met gesloten beurzen van stukjes grond tussen buren om tot rechtere erfscheidingen te komen, maar ook om landelijke, randstedelijke en binnenstedelijke gebieden te herstructureren en een nieuwe boost te geven.

Bovenal neemt de ruil een steeds belangrijker plaats in bij de bouwpromotie waar de grondeigendom in de initiatieffase een essentiële rol speelt. De verwervingskosten voor grond zijn immers zo hoog opgelopen dat voor projectontwikkelaars de afbraak van bestaande opstallen en de samenvoeging van grondpercelen, gecombineerd met ruiling, een opportuniteit biedt om een succesformule te worden.

Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten

Over de privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van de ruil zijn de publicaties schaars omdat in het verleden de koop alle aandacht naar zich toe heeft weten te trekken.

Dit handboek “Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ruil van onroerend goed” in Reeks Notariële Praktijkstudies tracht deze leemte op te vullen. Roland Timmermans en Stephane van den Hove d’Ertsenryck beschrijven het volledige ontwikkelingsproces dat de ruil moet doorlopen om tot een sluitend eindresultaat te leiden, meer bepaald zowel wat betreft de contractvorming als wat betreft de fiscaalrechtelijke aspecten.

Contractvorming

Bij de contractvorming zijn voorname aandachtspunten: de precontractuele informatieplichten, het bereiken van wilsovereenstemming en uiteraard het delicate vraagstuk van de berekening van de ruilwaarde, zonder welke de ruil niet kan slagen.

Een knelpunt in de contractuele praktijk is de vraag of ruilovereenkomsten, waarbij de eigenaar van een perceel grond of van een aandeel in de grond dit perceel ruilt tegen een nieuwbouwwoning of tegen een nieuwbouwappartement onder de toepassing van de Woningbouwwet valt. De auteurs tonen aan dat de rechtsfiguur van de ruil wel degelijk onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne ressorteert, met uiteraard alle daaraan verbonden rechten en plichten.

Fiscaal

Op fiscaal vlak is de belastbare grondslag voor de ruil de overeengekomen waarde van de onroerende goederen vervat in de prestatie die aanleiding geeft tot het hoogste recht, maar de realiteit oogt complexer dan deze eenvoudige formule.

De auteurs

Roland Timmermans is advocaat.

Stephane van den Hove d’Ertsenryck is notaris.

 

 

  982