Raad van State heeft advies over wetsontwerp nieuw Vennootschapsrecht klaar

Het advies van de Raad van State over het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft het wetgevingsproces de wind wat uit de zeilen genomen.

Gepubliceerd op 02-10-2018

De Raad van State merkt ten eerste op dat het huidige wetsontwerp nog te veel inconsistenties  bevat. Het wetsontwerp voorziet voor verschillende situaties of categorieën van rechtspersonen in identieke of soortgelijke regels, maar de ontwerpers hanteren hierbij een verschillend taalgebruik waardoor de lezer de indruk krijgt dat de regels toch verschillend zijn. Een opmerking die de Raad van State in een eerder advies ook al maakte.

Ten tweede wijst de Raad van State op de Richtlijn nr. 2007/36/EG die uiterlijk op 10 juni 2019 moet omgezet worden in nationaal recht. Iets waar het wetsontwerp geen rekening mee houdt.

Ten slotte formuleert de Raad van State nog een aantal bijzondere opmerkingen, onder meer in verband met:

  • Het wijzigen van het taalregime van de rechtspersoon
  • Het nakomen door de aandeelhouder van zijn verbintenis tot inbreng in natura
  • De beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten
  • De begrippen ‘kleine’ en ‘grote’ vereniging
  • De maximale opleg in geld in het kader van vennootschappen zonder kapitaal
  • Openbare overnamebiedingen
  • De overgangsbepalingen
  • Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
  1449