Overzicht van rechtspraak verbintenissenrecht

Ignace Claeys, Frederic Coryn en Leentje Van Valckenborgh schreven voor het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) een rechtspraakoverzicht (1992-2017) over ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en zaakwaarneming. 

Gepubliceerd op 20-04-2018

Het nieuwste overzicht van rechtspraak inzake verbintenissenrecht overspant een periode van 25 jaar (1992-2017). Daarom werd beslist om het overzicht in een aantal onderdelen op te splitsen.

Het eerste deel dat na jarenlange voorbereiding recent is verschenen, heeft betrekking op drie bronnen van verbintenissen: de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. Het contract, de eenzijdige wilsuiting en het rechtmatig vertrouwen komen later aan bod.

Daarnaast bereidt het Gentse Centrum voor Verbintenissenrecht ook het overzicht met betrekking tot het algemeen deel van verbintenissenrecht voor.

Eigen aan dit overzicht is dat telkens een overzicht wordt gegeven van de feitelijke typesituaties met betrekking tot een bepaalde rechtsfiguur. Bij de bespreking van de toepassingsvereisten en de rechtsgevolgen van de diverse rechtsfiguren wordt bijzondere aandacht besteed aan de tendensen die zich aftekenen in de uitgebreide rechtspraak van het Hof van Cassatie en andere hogere gerechtshoven. Ook de rechtspraak van de feitenrechters komt aan bod in de mate dat ze er iets extra’s aan toevoegt.

  1152