Opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige

Charlotte HenskensIn aflevering 352 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 14 december 2016 is een bijdrage opgenomen van de hand van Charlotte Henskens over de problematiek van het verhaalsrecht van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar tegen de minderjarige opzettelijke schadeveroorzaker. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Het komt niet zelden voor dat ouders geconfronteerd worden met schadegevallen die door hun minderjarige kinderen worden veroorzaakt. Door het sluiten van een gezinsaansprakelijkheidsverzekering kunnen ouders de financiële gevolgen van dergelijke schadegevallen afwentelen. Wanneer de minderjarige de schade echter opzettelijk pleegde en samen met de ouders aansprakelijk wordt gesteld, zal de verzekeraar die de benadeelde heeft vergoed, de schadevergoeding trachten te verhalen op de minderjarige schadeveroorzaker. Het verhaalsrecht van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar tegen de minderjarige die opzettelijk schade heeft veroorzaakt, doet nog steeds een aantal rechtsvragen rijzen.

Is de minderjarige opzettelijke schadeveroorzaker een verzekerde of een derde?

Opdat de aansprakelijkheidsverzekeraar een contractueel verhaalsrecht kan uitoefenen dient aan de voorwaarden van art. 152 Wet Verzekeringswet 2014 voldaan te zijn. In de eerste plaats bestaat er discussie of de minderjarige die opzettelijk schade veroorzaakt, als een verzekerde in de zin van art. 152 Wet Landverzekeringsovereenkomst kan beschouwd worden. In de rechtspraak werd deze vraag reeds herhaaldelijk positief beantwoord. Dit standpunt werd echter door meerder auteurs bekritiseerd. Aangezien het Hof van Cassatie zijn oorspronkelijk standpunt heeft bevestigd, lijkt de discussie nu wel beslecht te zijn.

Kon de verzekeraar zijn prestatie weigeren of verminderen op grond van de wet op de verzekeringsovereenkomst? 

Artikel 152 Verzekeringswet 2014 bevat echter ook de voorwaarde dat de verzekeraar zijn prestatie had kunnen weigeren of verminderen op basis van de wet of verzekeringsovereenkomst. In de rechtsleer wordt de mogelijkheid tot contractueel verhaal beschouwd als het tegengewicht voor de niet-tegenwerpelijkheid van excepties waarmee de aansprakelijkheidsverzekeraar bij de rechtstreekse vordering van de benadeelde kan geconfronteerd worden ten gevolge van de bescherming voorzien in art. 151 Verzekeringswet 2014. In casu is de exceptie van het opzet echter wel tegenwerpelijk aan de benadeelde, aangezien de gezinsaansprakelijkheidsverzekering een niet-verplichte aansprakelijkheidsverzekering is en opzet het schadegeval voorafgaat. Gezien het feit dat de verzekeraar zijn dekking op grond van de persoonlijke aansprakelijkheid van de minderjarige kon weigeren, rijst de vraag of hierdoor de bestaansreden van het contractueel verhaalsrecht niet verdwijnt. De gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar zal echter wel dekking bieden op basis van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders. Ten aanzien van de ouders is echter ook niet voldaan aan de voorwaarde dat de verzekeraar zijn prestatie had kunnen weigeren of verminderen. Het persoonlijk karakter van het opzet verhindert namelijk dat de verzekeraar zich kan beroepen op het opzet om aan zijn dekkingsverplichting op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders te ontkomen.

Besluit 

De juridische vraagstuk omtrent de problematiek van het verhaalsrecht van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar tegen de minderjarige opzettelijke schadeveroorzaker zijn m.i. nog niet volledig opgelost. Strikt juridisch kan verdedigd worden dat de vereisten van artikel 152 Verzekeringswet 2014 het contractueel verhaalsrecht van de verzekeraar tegen de minderjarige verzekerde verhinderen.De auteur is doctoraatsbursaal (Universiteit Antwerpen).

Bron: Charlotte HENSKENS, “Opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige. Contractueel verhaalsrecht van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar”, NjW 2016, afl. 352, 846-850.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief.Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Charlotte Henskens in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige.


Gepubliceerd op 16-12-2016

  516