Nieuwe wet op het bewind

Tim WuytsIn het boek 'De nieuwe wet op het bewind' bespreekt Tim Wuyts de wetten van 21 januari 2013 en 17 maart 2013 die al de bestaande beschermingsstatuten van het voorlopige bewind, de verlengde minderjarigheid, de gerechtelijke onbekwaamverklaring en de bijstand door een gerechtelijk raadsman met ingang van 1 september 2014 samenbrengen tot één globaal beschermingsstatuut dat op maat van elke situatie kan gemaakt worden. Hierna vindt u een samenvatting van dit boek.

Uitgangspunten
In het licht van het door België geratificeerde VN-Verdrag van 13 december 2006 betreffende de rechten van personen met een handicap vertrekt deze hervorming vanuit een totaal ander perspectief dan het huidige recht. Het recht gaat voortaan uit van de bekwaamheid van de persoon en stimuleert de sociale integratie en autonomie van de beschermde persoon.
Het statuut van minderjarige en beschermde meerderjarige wordt duidelijk van elkaar onderscheiden. De bescherming moet op maat van elke situatie georganiseerd en geëvalueerd worden. Voorrang wordt gegeven aan de minst ingrijpende maatregel. Kwetsbare personen en hun omgeving worden gestimuleerd om zelf vorm te geven aan de bescherming. Er wordt een buitengerechtelijke beschermingsregeling ingevoerd die zelfs voorrang krijgt op een rechterlijke beschermingsmaatregel. Als basis van het eengemaakte beschermingsstatuut werd het voorlopige bewind genomen. 

Nieuwe structuur
De wet van 17 maart 2013 voert een geheel nieuwe structuur in. Voortaan wordt een opdeling gemaakt tussen de materiële bepalingen die opgenomen werden in het BW en de procedurele bepalingen die terug te vinden zijn in het Ger.W. In het BW worden in een eerste hoofdstuk achtereenvolgens de toestanden die aanleiding kunnen geven tot een beschermingsmaatregel, de buitengerechtelijke bescherming en de rechterlijke bescherming omkaderd. In een tweede hoofdstuk wordt het bewind, dat de juridische handelingsonbekwaamheid ontstaan door een rechterlijke beschermingsmaatregel opvangt, chronologisch behandeld. In het Ger.W. zijn de procedures met betrekking tot de inrichting, de evaluatie en omkadering, de machtigingen en de beslechting van geschillen opgenomen. Ook het administratief dossier wordt in het bijzonder omkaderd.

De nieuwe wet op het bewindUitvoering, evaluatie en overgangsrecht
Ten slotte bevat de wet van 17 maart 2013 heel wat uitvoeringsbepalingen. Er worden modellen van verslagen, getuigschriften en verzoekschriften opgemaakt. Er komt ook een informatiebrochure met goede praktijken inzake bewindvoering. De wet wordt geëvalueerd negen jaar na de inwerkingtreding. Voorts zijn er ook heel wat overgangsbepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat de reeds ingerichte beschermingsstatuten geleidelijk aan omgezet worden in het nieuwe statuut.

Besluit
In dit boek vindt de lezer eerst een samenvatting van de nieuwe wet, zoals die inmiddels door twee wetten werd gerepareerd. Vervolgens wordt de structuur van deze wet aan de hand van kernwoorden weergegeven. Daarna worden de nieuwe bepalingen artikelsgewijs toegelicht aan de hand van de parlementaire voorbereiding. Verder bevat dit boek de gecoördineerde nieuwe wetgeving. Ten slotte zijn het advies van de Raad van State en het verslag van de hoorzittingen opgenomen.

Het boek biedt de lezer inzicht in deze complexe en omvangrijke hervorming en helpt hem bij de interpretatie van de wet in het licht van de geest ervan.


De auteur is adjunct-adviseur justitie Kamerfractie CD&V.

Bron: Tim WUYTS, De nieuwe wet op het bewind, Mechelen, Kluwer, 2014, 912 p.

Klik hier om het boek 'De nieuwe wet op het bewind' van Tim Wuyts te bestellen.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over bewind.


Gepubliceerd op 04-06-2014

  279