Koop en verkoop van onroerend goed

Werner Van MinnebruggenLisbeth MichielsensWerner Van Minnebruggen en Lisbeth Michielsens schreven voor de Reeks Notariële Praktijkstudies een boek over de koop en verkoop van onroerende goederen. Zij hebben de materie systematisch geanalyseerd en toegelicht voor het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierna vindt u een korte toelichting bij de 2e herwerkte editie van dit boek.

In oorsprong volstond voor de verkoop van een onroerend goed een akkoord over het voorwerp en de prijs. Oude notariële akten bevatten dan ook niet meer dan enkele bladzijden tekst, met naast de identificatie van de partijen, de aanduiding van de ligging van het verkochte goed en de beschrijving van de oorsprong van eigendom, nauwelijks bijkomende clausules.

Die (relatieve) eenvoud van de notariële koopakte ligt inmiddels ver achter ons en hedendaagse akten bestaan vaak uit tientallen bladzijden erg uiteenlopende clausules. Dat heeft deels te maken met de toenemende eisen van de verkoper en vooral de koper, die garanties wil dat het gekochte goed aan bepaalde wensen voldoet. Zeker wanneer het gaat om industriële of logistieke goederen, of investeringsgoederen, zoals onder meer kantoorgebouwen, serviceflats, enz. Maar ook en vooral door de inmiddels zeer uitgebreide regelgeving die bij een verkoop aan de orde is.

De regelgeving die direct of indirect een invloed heeft op de verkoop van onroerende goederen is inderdaad spectaculair toegenomen. Dit is niet enkel een Belgisch fenomeen. Ook vanuit Europa worden meer materies wettelijk geregeld, met directe of indirecte gevolgen voor de eigendomsoverdrachten in België, zoals de recentere reglementering van de energieprestaties van gebouwen.

Materies die bij de verkoop van onroerend goed bijzondere aandacht verdienen zijn onder meer de stedenbouwkundige voorschriften, de milieuvergunningen (in functie van de exploitatie), de bodemproblematiek, het grond- en pandenbeleid, problemen van leegstand, verkrotting en de algemene woonkwaliteit, eventuele voorkooprechten, het postinterventiedossier, aspecten van stookolietanks, elektrische installaties, de aanwezigheid van asbest, het gevaar voor overstroming en de reeds vermelde energieprestaties.

Sommige onroerende goederen vragen speciale aandacht omwille van hun aard of ligging. Men kan hier denken aan de verkoop van een bos of gronden gelegen in een natuur- of waterwinningsgebied, maar evenzeer aan appartementen waar de wetgeving inzake mede-eigendom heel wat verplichtingen oplegt bij overdracht.

Een apart luik vormt de fiscaliteit inzake de overdracht van onroerende goederen. De herhaalde herziening van de wetgeving met betrekking tot verkooprecht, waarbij begrippen als meeneembaarheid, teruggave en verrekening hun intrede hebben gedaan, hebben misschien gunstige gevolgen voor de frequentie van de onroerend goed transacties, maar hebben de praktijk van de verkoopakten zeker niet vereenvoudigd. Maar evenzeer zal de koper zich goed informeren over de onroerende voorheffing en diverse andere heffingen die het goed bezwaren.

Vele van deze materies behoren inmiddels tot de bevoegdheden van de gewesten, waardoor de toepasselijke regels in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië verschillen.

Deze zeer uitgebreide en complexe materie wordt in het boek 'Koop en verkoop van onroerende goederen – Modellen en commentaar' systematisch geanalyseerd en toegelicht voor het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitgebreide modellen welke naar de toelichting verwijzen zijn onmiddellijk bruikbaar voor iedere rechtspraktijk.

In deze tweede herwerkte editie hebben de auteurs de materie volledig bijgewerkt tot en met 14 augustus 2015. Een greep uit de nieuwigheden: Vlaamse Codex Fiscaliteit, Vlaamse Vastgoedcodex, Wetboek Economisch Recht, omzendbrieven antimisbruikbepaling, onroerend erfgoeddecreet, wet onbekwaamheid, prekadastratie, decreet complexe projecten, decreet omgevingsvergunning, wet verzekeringen, woonkwaliteit, rookmelders, energieprestatie Brussel, bodemsanering, cassatiearrest over tontine, diverse arresten van het GwH …
 Bron: Werner VAN MINNEBRUGGEN en Lisbeth MICHIELSENS, Koop en verkoop van onroerende goederen – Modellen en commentaar, Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 314 p.

De tekst verschijnt ook met een model van onderhandse koopakte in de modellenverzameling Bijvoorbeeld-Modellen voor het bedrijfsleven. Zowel een Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige versie van de modellen zijn beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over het boek 'Koop en verkoop van onroerende goederen'.

U kunt de tekst van Werner Van Minnebruggen en Lisbeth Michielsens integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over koop en verkoop van onroerende goederen.


Gepubliceerd op 06-11-2015

  522