Huur van pop-upshops

Joris SwennenMichiel VanwynsbergheOm de haverklap worden we in de winkelstraat of op televisie geconfronteerd met pop-upshops, -bars of -restaurants. Een pand tijdelijk bezetten leidt echter tot rechtsonzekerheid voor zowel de eigenaar als de uitbater. Joris Swennen en Michiel Vanwynsberghe bespreken het juridische huurregime van de pop-upshop. Hun bijdrage verscheen in afl. 339 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 30 maart 2016. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Via alternatieve rechtsvormen zullen partijen trachten om de handelshuurwetgeving te vermijden. Elk van deze vormen kent nochtans zijn onvolkomenheden. Als reactie hierop circuleert binnen het Vlaams Parlement een voorstel om een nieuw regime van kortetermijnhuur te creëren.

De hel van de handelshuurwet met de gelegenheidshuur als vagevuur?

Pop-ups zullen in eerste instantie vaak onder de Handelshuurwet met haar dwingende minimumduur en beperkte opzeggingsmogelijkheden vallen. Dit staat haaks op het tijdelijke en flexibele karakter van de pop-up. In beperkte mate kan men hier conventioneel aan remediëren maar deze opties zijn verre van heiligmakend.
Een uitzondering op de Handelshuurwet betreft de zogenaamde ‘gelegenheidshuur’ (art. 2, 1° HHW). De gelegenheidshuur wordt beperkt tot de duurtijd van de activiteit die eraan ten grondslag ligt. Objectieve omstandigheden moeten rechtvaardigen of het om een gelegenheidshuur gaat. Het gemene huurrecht zal dan toepassing vinden, wat flexibiliteit toelaat maar ook een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de partijen.

Creatieve rechtsonzekere alternatieven

De partijen kunnen trachten te ontsnappen aan de dwingende bepalingen van de Handelshuurwet door hun overeenkomst als bezetting ter bede te construeren. Een wezenskenmerk hierbij is het precaire karakter zodat de bezetter zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt. Indien het precaire karakter niet aanwezig is kan de rechter herkwalificeren naar een handelshuurovereenkomst.
Ook de terbeschikkingstellingsovereenkomst is een optie. In dat geval wordt de terbeschikkingstelling van een pand ondergeschikt aan de diensten die mee geleverd worden, zodat de volledige overeenkomst eerder als aanneming wordt aanzien. Het lijkt ons betwistbaar of men zo het huurrecht kan uitschakelen.

Een nieuw regime voor de kortetermijnhuur?

Binnen het Vlaams Parlement circuleert een voorstel van decreet betreffende de kortetermijnhuur van handelspanden. Dit voorstel wenst een duidelijk kader voor de kortetermijnhuur te creëren. Binnen dit kader zouden de partijen huurovereenkomsten van maximaal één jaar kunnen sluiten. Toch kunnen er vraagtekens gezet worden bij de gehanteerde toepassingsvoorwaarden en laat de wet de hierboven beschreven alternatieve constructies onverlet.

Besluit


Partijen die een pop-upshop wensen te starten zullen om verschillende redenen de dwingende handelshuurwetgeving willen vermijden door constructies via – vaak rechtsonzekere – rechtsvormen zoals de gelegenheidshuur, de bezetting ter bede of de terbeschikkingstellingsovereenkomst. Een nieuw regime van kortetermijnhuur kan dit verhelpen maar moet in dat geval wel van duidelijke toepassingsvoorwaarden voorzien worden.Joris Swennen is assistent bij het Instituut voor contractenrecht (KU Leuven). Michiel Vanwynsberghe is verbonden als LLM aan de University of Cambridge (Jesus College).

Bron: Joris SWENNEN en Michiel VANWYNSBERGHE, “Huur van pop-upshops. Nood aan een nieuw ontpopt huurregime?”, NjW 2016, afl. 339, 234-241.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Joris Swennen en Michiel Vanwynsberghe in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de tekst van Joris Swennen en Michiel Vanwynsberghe integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over huur.


Gepubliceerd op 29-03-2016

  256