Huur, medehuur en feitelijke samenwoning

Diederik VermeirBernard HubeauDiederik Vermeir en Bernard Hubeau passen de thematiek van huur, medehuur en feitelijke samenwoning toe in de rechtspraktijk. Ze doen tegelijk voorstellen voor de regelgever. Hun bijdrage verscheen op 18 januari 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage. 

De wet beschermt de huisvesting in de door gehuwde en wettelijke samenwonende partners gehuurde gezinswoning. De regelgeving kampt echter met een aantal lacunes en onduidelijkheden. Tegelijkertijd bestaan ook bij feitelijke samenwoning discussies over de rechten en verplichtingen met betrekking tot de huurwoning. Het artikel bespreekt de actuele regeling en de knelpunten die daarbij in de rechtspraktijk opduiken. Na een vergelijking met het Nederlandse en het Franse recht formuleert het vervolgens enkele verbetervoorstellen.

De gezinswoning in het huwelijksrecht en het erfrecht

Binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning wordt de gezinswoning extra beschermd. Voor de huurwoning geldt met name een wettelijk medehuurderschap, waardoor het recht op huur gezamenlijk toebehoort aan beide partners. De langstlevende heeft ook als enige het recht om de huurovereenkomst voor te zetten na overlijden van zijn partner. Het beschermingsstatuut kent echter een aantal problemen. In het bijzonder blijkt met name dat de geboden bescherming precair is en aanleiding geeft tot discussies omtrent de toepassing ervan. Strookt het bijvoorbeeld wel met de doelstellingen van de wetgever dat de regeling uitgerekend tijdens familiale ‘crisismomenten’, zoals bij echtscheiding, niet langer van toepassing is? En brengt het wettelijk medehuurderschap naast huurrechten ook verplichtingen met zich mee?

Huur, medehuur en feitelijk samenwoning

Het geschetste beschermingsstatuut blijft verder beperkt tot het huwelijk en de wettelijke samenwoning. Door de stijgende populariteit van feitelijk samenwonen rijst bijgevolg de vraag naar de wenselijkheid van een uitbreiding van het toepassingsgebied. Samenwonen brengt bovendien ook juridische vraagstukken met zich mee omtrent de rechten en verplichtingen van de betrokkenen met betrekking tot de huurwoning. Het artikel biedt daarbij een overzicht van praktische implicaties en knelpunten met betrekking tot de voornaamste rechten en verplichtingen in kader van de huurrelatie. Vooral de situatie waarin een contractuele medehuurder de woning vroegtijdig wenst te verlaten, blijkt meer bepaald voor uitdagingen te zorgen en komt uitvoerig aan bod.

Naar een aangepast regelgevend kader?

Zowel op vlak van effectiviteit als juridisch-technische uitwerking kent de huidige regelgeving dus beperkingen. Bovendien werd het woninghuurrecht recent naar het gewestelijke bevoegdheidsniveau overgedragen. Nu de minister voor Wonen de invoering van een Vlaamse regeling effectief in het vooruitzicht heeft gesteld, moet de ambitie dan ook minstens zijn om tot een duidelijker en beter afgestemd regelgevend kader te komen. Het Nederlandse en Franse recht, waar het medehuurderschap is uitgewerkt in het huurrecht zelf, inclusief een regeling omtrent de rechten en verplichtingen van de betrokkenen en een mechanisme voor wanneer een van de medehuurders de woning wenst te verlaten, kan daarbij als inspiratie gelden.Diederik Vermeir is onderzoeker (Universiteit Antwerpen) en het Steunpunt Wonen.
Bernard Hubeau is gewoon hoogleraar (Universiteit Antwerpen) en onderwijsprofessor (VUB).

Bron: Diederik VERMEIR en Bernard HUBEAU, “Huur, medehuur en feitelijke samenwoning. Toepassing in de rechtspraktijk en aanbevelingen voor de (Vlaamse?) regelgever”, NjW 2017, afl. 354, 2-10.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Diederik Vermeir en Bernard Hubeau in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over huur, medehuur en feitelijke samenwoning.


Gepubliceerd op 18-01-2017

  751