Handelshuur nu ook van korte duur

Alain CoppensAlain Coppens analyseert en evalueert de doelstellingen en gevolgen van het Vlaamse ‘Pop-uphuurdecreet’. Dit decreet regelt de specifieke rechtsgevolgen op het vlak van huurbeëindiging, huurprijs, verbouwingen en rechtspleging. De bijdrage van Alain Coppens verscheen in afllevering 353 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 28 december 2016. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Sinds 1 september 2016 kunnen in Vlaanderen handelshuurcontracten van hoogstens één jaar worden gesloten. Met deze van de Handelshuurwet afwijkende regeling worden ondernemers aangemoedigd om zonder veel risico een nieuwe handelszaak uit te proberen, terwijl de eigenaars er zeker van zijn dat de tijdelijke huurovereenkomst niet geherkwalificeerd zal worden als negen jaar durende handelshuur. Het Vlaamse ‘Pop-uphuurdecreet’ wil ook een nieuwe dynamiek creëren in de door leegstand geteisterde winkelsteden.

Pop-up

Een handelszaak opstarten blijft risky business: modewinkeltjes die als paddenstoelen uit de grond rijzen om even onverwacht weer te verdwijnen, eethuizen en pop-upbars in de zo kwetsbare horecasector. Het concept mag dan wel origineel zijn, duurzaam succes is nooit verzekerd. Daarnaast staan verhuurders huiverig tegenover gelegenheidscontracten omdat zij weten dat het keurslijf van de Handelshuurwet, een regelgeving die in de eerste plaats de handelshuurder beschermt, om de hoek loert.

Om deze economische hinderpalen een halt toe te roepen, voegt het Vlaamse decreet van 17 juni 2016 in artikel 2, 1° Handelshuurwet een nieuwe uitzonderingsbepaling in. Op schriftelijke handelshuurcontracten, die gesloten worden voor een termijn die gelijk is aan of korter dan één jaar, is de Handelshuurwet niet van toepassing. De huur loopt van rechtswege af op de einddatum van het contract en een uitdrukkelijke opzegging is niet vereist. Bovendien kan de huurder de huurrelatie op ieder ogenblik beëindigen mits een opzeggingstermijn van een maand te respecteren. Het decreet is van dwingend recht en conventionele bedingen, die afbreuk doen aan de wettelijke regeling, kunnen achteraf vernietigd worden.

Gevolgen

Korteduurcontracten zijn volwaardige handelshuurcontracten. Alleen de duurtijd ervan is beperkt tot hoogstens één jaar. Desgevallend kunnen partijen meerdere opeenvolgende huurcontracten van minder dan een jaar aangaan op voorwaarde dat de gecumuleerde duur het absolute maximum van één jaar niet overtreft. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt de huur ab initio geacht een handelshuurovereenkomst te zijn geweest en onderworpen aan de Handelshuurwet.

De bijzondere doelstelling van het decreet, sommigen aarzelen niet er het predicaat van steekvlamwetgeving op te kleven, brengt met zich mee dat aan de nieuwe regelgeving toch enkele bijzondere rechtsgevolgen verbonden zijn:

  • de vereiste van een geschrift waarin de duurtijd van hoogstens een jaar uitdrukkelijk wordt bepaald;
  • behoudens afwijkende overeenkomst zijn de belastingen op het onroerend goed ten laste van de eigenaar-verhuurder;
  • verbouwingswerken door de huurder mogen de kosten van een jaar huur niet te boven gaan en kunnen nadien niet verhaald worden op de verhuurder;
  • overdracht van huur en onderhuur zijn verboden;
  • in geval van vervreemding van het goed moet de derde-verkrijger het huurcontract verder naleven.

In het Vlaams parlement werden in 2016 twee conceptnota's ingediend om de handelshuurwetgeving te moderniseren. Het decreet van 17 juni 2016 is een eerste stap naar een meer flexibele handelshuur. Ongetwijfeld volgen nog andere.De auteur is advocaat.

Bron: Alain COPPENS, “Handelshuurovereenkomsten van korte duur”, NjW 2016, afl. 353, 894-901.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Alain Coppens in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over handelshuurovereenkomsten van korte duur.


Gepubliceerd op 04-01-2017

  591