Gangreen van Fournier is abnormale schade

Wannes BuelensWannes Buelens schreef voor het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (T.Gez. 2015-16/1) een eerste commentaar bij een advies van het Fonds voor Medische Ongevallen over abnormale schade bij medische ongevallen. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

De Wet Medische Ongevallen voert een no-faultvergoedingssysteem voor medische ongevallen in. Op grond daarvan kunnen slachtoffers van een medisch ongeval een vergoeding krijgen indien de zorgverlener niet aansprakelijk is. Daarvoor is wel vereist dat de schade abnormaal en ernstig is. Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) heeft recentelijk een vergoeding toegekend aan een persoon die gangreen van Fournier oploopt en daardoor meer dan tien maanden volledig werkonbekwaam is.
Het Belgische no-faultsysteem bevat twee alternatieve criteria op grond waarvan er sprake kan zijn van abnormale schade.

Vermijdbare schade

In de eerste plaats is de schade abnormaal indien ze op basis van de hoogste stand van de wetenschap vermeden kon worden. Er wordt nagegaan of de schade zich niet had voorgedaan indien de behandeling had plaatsgevonden in ideale omstandigheden.
In casu is het FMO van mening dat de schade niet vermeden had kunnen omdat ze zich bij eender welke zorgverlener had kunnen voordoen. Nochtans keert de patiënt enkele maanden later terug met dezelfde klachten. Hij wordt behandeld met een andere methode, waarna geen complicaties optreden. Het FMO verduidelijkt niet waarom het bestaan van deze behandeling niet volstaat om te kunnen spreken van abnormale schade.

Onvoorzienbare schade

De schade is ook abnormaal indien zij onvoorzienbaar was. Dit moet volgens het FMO worden beoordeeld in functie van de algemene gezondheidstoestand en de prognose. De prognose wordt gemaakt door na te gaan of: “de schade die zich effectief heeft voorgedaan overeenkomst met wat men normaliter zou kunnen verwachten inzake dit type van complicatie.” De algemene gezondheidstoestand wordt in rekening gebracht door te kijken naar: “de manier waarop de schade zich heeft voorgedaan, in het bijzonder de omvang van de schade.” Het Fonds lijkt dus twee subcriteria naar voren te schuiven.

De prognose is het belangrijkst. Er wordt een risicoanalyse gemaakt en er wordt nagegaan wat de kans is dat de schade zich in het concrete geval kon voordoen. Deze beoordeling moet naar redelijkheid gebeuren. Hierdoor is ook schade die wel voorzienbaar, maar uitzonderlijk is, vergoedbaar. Uit het deskundigenverslag blijkt dat gangreen van Fournier zich in minder dan 0.09% van de gevallen voordoet.

Het Fonds lijkt bovendien een proportionaliteitstest in te voeren. Uit de door het Fonds gebruikte bewoordingen kan de invulling ervan niet bepaald worden. Het Fonds past het criterium ook niet toe op de concrete feiten. Zowel het bestaan als de invulling van de test zijn dus onzeker. Een mogelijke invulling is dat wordt nagegaan of er een wanverhouding bestaat tussen de schade, enerzijds, en de oorspronkelijke toestand van de patiënt en/of de te verwachten toestand van de patiënt na de behandeling, anderzijds.

Zelfs in een zaak waarin het voor de hand ligt dat er sprake is van abnormale schade, roept het begrip vele vragen op. Het is duidelijk dat er zich in dit verband nog verschillende interpretatieproblemen zullen voordoen.De auteur is onderzoeker bij Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC) en bij onderzoeksgroep Persoon en Vermogen Universiteit Antwerpen.

Bron: Wannes BUELENS, "Abnormale schade in de Wet Medische Ongevallen: een eerste commentaar bij een advies van het Fonds voor Medische Ongevallen", T.Gez. 2015-16, afl. 1, 66-71.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (T.Gez.). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (T.Gez.), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

U kunt de tekst van Wannes Buelens integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het Fonds voor Medische Ongevallen.


Gepubliceerd op 18-11-2015

  477