Familie- en jeugdrechtbank

Brouwers StevenGovaerts MarcelAflevering 38 van het Bestendig Handboek Echtscheiding is volledig gewijd aan de ingrijpende wijzigingen die de invoering van de familie- en jeugdrechtbank met zich meebrengen. Steven Brouwers en Marcel Govaerts zijn de auteurs van dit werk. Hierna volgt een korte bespreking.

Bestel het Bestendig Handboek Echtscheiding nu.

In het Belgisch Staatsblad van 27 september 2013 verscheen de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. De wet treedt in werking op 1 september 2014.

Het bestaande systeem voor de aanpak van familiale conflicten was voor de rechtszoekende een onontwarbaar, onbegrijpelijk en incoherent kluwen van procedures en bevoegde rechtbanken geworden. Dit bracht niet alleen tegenstrijdige beslissingen teweeg, maar ook een gevoelige verhoging van de kosten. De bestaande aanpak was gericht op het traditionele gezin, maar ook dat is geëvolueerd. Er zijn de nieuw samengestelde gezinnen, de eenoudergezinnen, de homogezinnen, enzovoort. Gedurende de voorbije 35 jaar werden verscheidene wetsvoorstellen ingediend tot oprichting van een familiale en autonome rechtbank, gespecialiseerd in alle familiezaken. Deze wetsvoorstellen zijn echter nooit tot een goed einde gebracht. Ditmaal is het echter wel zo ver. De kernwoorden van de nieuwe wet zijn toegankelijkheid, eenvormigheid, soepelheid, specialisering en de minnelijke schikking van het geschil. De wet gaat verder dan alleen maar de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Zowel procedureel als inhoudelijk worden er substantiële wijzigingen doorgevoerd. Vooral de bemiddeling en de minnelijke schikking loopt als een rode draad door de nieuwe bepalingen. De wet is zeer omvangrijk en technisch. Er zijn ook al twee bijna even omvangrijke reparatiewetten in het Belgisch Staatsblad verschenen op 14 mei 2014 en een derde op 19 mei 2014.

Bestendig Handboek Echtscheiding KluwerVooreerst bestaat aflevering 38 van het Bestendig Handboek Echtscheiding uit een inleidende besprekende tekst over de nieuwe wet en een uitgebreide selectie van de wetsartikelen die relevant zijn voor het Bestendig Handboek Echtscheiding. Deze gecoördineerde wetsartikelen waarin ook de reparaties werden verwerkt, zijn alle vervolledigd met een overzicht van hun wetsgeschiedenis. Zonder dit instrumentarium is het haast onmogelijk de gewijzigde wetgeving in praktijk te brengen.

Voorts is er de volledige bijwerking van Titel I, ‘Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting’ met daarin de subtitels I, II, III en IV die handelen over de Echtscheidingswet van 2007 in het algemeen, de EOO met inbegrip van de voorlopige maatregelen, de uitkering na echtscheiding en tot slot een reeks van vijf praktijkmodellen.

Ondanks de complexiteit van de wijzigingen, de slechte kwaliteit van het wetgevend werk en de omvangrijke reparaties die daardoor noodzakelijk waren, zijn de auteurs Steven Brouwers en Marcel Govaerts erin geslaagd nog vóór de inwerkingtreding van de wet een substantiële actualisatie aan het Bestendig Handboek Echtscheiding toe te voegen.

 
Steven Brouwers is erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken en docent UAntwerpen PAO Bemiddeling. Marcel Govaerts is advocaat en plaatsvervangend vrederechter.

Bron: Steven BROUWERS en Marcel GOVAERTS, Bestendig Handboek Echtscheiding, Mechelen, Kluwer, losbl., 2014.

Klik hier voor meer informatie over het Bestendig Handboek Echtscheiding. 

De praktijkmodellen verschijnen op Jura.


 

Gepubliceerd op 20-08-2014

  226